Zaradi izgube statusa študenta članov Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov izdaja rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Igor Tičar, dne 5. 10. 2016, SKLEP o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v  Upravni odbor Univerze v Mariboru.

 

Predstavniki študentov imajo v Upravnem odboru Univerze v Mariboru enega predstavnika.

Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandidata, sklep Študentskega sveta članice Univerze in veljavno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2016/2017.

Kandidatura mora biti vložena na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 17. 10. 2016 (datum in ura dospetja) do 12.00 ure v zaprti kuverti v vložišče univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom: »Kandidatura za člana UO UM iz vrst študentov – NE ODPIRAJ!«.

Volitve za predstavnika študentov v Upravni Univerze v Mariboru se izvedejo v času od 3.11.2016 do 10. 11. 2016 do 14. ure na seji Študentskega sveta Univerze v Mariboru.

Razpis:

0 komentarjev

    Napiši komentar