Zaradi prenehanja statusov študenta in odstopnih izjav nekaterih članov komisij moramo na naslednji seji Študentskega sveta Univerze v Mariboru imenovati 3 študente za Statutarno komisijo (2 člana in 1 nadomestni član), 3 študente za Komisijo za pritožbe študentov UM (1 člana in 2 nadomestna člana) in 1 člana za Komisijo za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM.

 

Statutarna komisija je delovna komisija, ki obravnava osnutke splošnih aktov univerze skladno s Statutom UM.

Komisija za pritožbe študentov pa obravnava pritožbe študentov na drugi stopnji pritožbenega postopka. Sestavljena je iz predsednika in štirih članov, izmed katerih sta dva študenta. Člani imajo tudi svoje namestnike.

Komisija za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM pregleduje kandidature in predloge za naslove, priznanja in nagrade UM.

Kandidaturo lahko vloži vsak študent Univerze v Mariboru.

Kandidatura se vloži na predpisanem obrazcu za kandidaturo. Obvezna priloga obrazcu sta motivacijsko pismo in potrdilo o vpisu za študijsko leto 2016/2017.

Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do srede, 19. 10. 2016 do 12. ure (datum in ura prispetja) v zaprti kuverti v vložišče univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom: »Kandidatura za člana Statutarne komisije iz vrst študentov – ne odpiraj!«. oziroma »Kandidatura za člana Komisije za pritožbe študentov – ne odpiraj!«.

Kandidaturo je možno oddati tudi skenirano na elektronski naslov: tina.pivec@student.um.si.

Priloge:

0 komentarjev

    Napiši komentar