Rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Igor Tičar, dne 25. 4. 2017 izdaja Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v  Senat Univerze v Mariboru.

 

Kandidacijski postopek za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov se prične z dnem objave tega razpisa in se zaključi dne 15. 5. 2017 ob 12. uri.

Pravico kandidirati oz. biti izvoljen ima vsak študent s statusom študenta Univerze v Mariboru.

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa – obrazec 1 ter obvezno priloži original potrdila o vpisu za študijsko leto 2016/2017. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 15. 5. 2017 do 12. ure (datum in ura prispetja) v zaprti kuverti v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom: »Kandidatura za člana Senata UM iz vrst študentov – Ne odpiraj!«.

Volitve za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov se izvedejo najkasneje do 30. 5. 2017 do 16. ure na seji Študentskega svetu Univerze v Mariboru.

Priloga:

0 komentarjev

    Napiši komentar