NADOMESTNE VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE V MARIBORU

  • za člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Fakultete za energetiko, Pedagoške fakultete, Fakultete za turizem, Fakultete za logistiko
  • za namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Fakultete za naravoslovje in matematiko, Medicinske fakultete, Pedagoške fakultete

Za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru in namestnega člana Študentskega sveta Univerze lahko kandidira vsak študent posamezne članice, ki ima status študenta.

Posamezen kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 29. 5. 2017, do 12. ure (datum in ura dospetja kandidatur), v zaprti kuverti v tajništvu članice, kjer kandidat kandidira, oz. v pisarni za sprejem pošte.

Kandidatura za namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira oz. na Študentske domove Univerze v Mariboru, s pripisom:

»Kandidatura za namestnika člana ŠS UM (navedba imena članice oz. navedba Študentski domovi UM) – ne odpiraj!«.

Posamezen kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa (OBR. ŠT. 1, OBR. ŠT. 2) skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 29. 5. 2017, do 12. ure (datum in ura dospetja kandidatur), v zaprti kuverti v tajništvu članice, kjer kandidat kandidira, oz. v pisarni za sprejem pošte.

Kandidatura za namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira oz. na Študentske domove Univerze v Mariboru, s pripisom:

»Kandidatura za namestnika člana ŠS UM (navedba imena članice oz. navedba Študentski domovi UM) – ne odpiraj!«.

Predlog kandidature mora vsebovati osebne podatke kandidata: ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča, naslov za vročanje (v kolikor se ta razlikuje od naslova stalnega prebivališča), podatke o članici na kateri kandidat kandidira in izvirnik potrdila o vpisu ter ostale podatke in obvezne priloge, ki jih predpisujeta obrazca št. 1 in 2 v prilogi tega Sklepa.

Obrazec mora biti lastnoročno podpisan.

Kandidati Študentskih domov morajo priložiti tudi izvirnik potrdila o bivanju v Študentskih domovih UM.

Priloga:

0 komentarjev

    Napiši komentar