foto_razpis1

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov letnih programov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na državnih prvenstvih, mednarodnih, evropskih ali svetovnih športnih tekmovanjih, v organizaciji panožnih športnih zvez v letu 2017.

 

Na razpis se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru, ki morajo imeti veljaven status študenta v času prijave in izvedbe tekmovanja, ter so vpisani v  študijski program I. ali II. stopnje, ki ga izvaja Univerza v Mariboru. Študenti ne smejo biti v delovnem razmerju na Univerzi v Mariboru. Prijavijo se lahko kot športniki posamezniki, pri čemer morajo dokazati, da imajo v športni panogi tekmovanja, za katerega oddajajo vlogo na razpis, vidnejše rezultate iz uradnih tekmovanj na državnih prvenstvih, mednarodnih, evropskih ali svetovnih športnih tekmovanjih ali priložijo dokazilo o kategorizaciji športnika izdano s strani Olimpijskega komiteja Slovenije.

Iz tega razpisa se ne sofinancirajo udeležbe na športnih prvenstvih, ki so direktno ali posredno sofinancirane s strani Slovenske univerzitetne športne zveze.

V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda vlogo za sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih, in sicer športnik posameznik je upravičen do sofinanciranja v višini do 30 % predvidenih stroškov, vendar ne več kot 500,00 EUR.

Tekmovanje, ki ga sofinancira Univerza v Mariboru, mora biti izvedeno v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017.

Pisna vloga se odda na predpisanih obrazcih v skladu s tem razpisom. Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev poslati na naslov Univerza v Mariboru, Odbor za šport, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Prošnja za sofinanciranje – šport – NE ODPIRAJ!« Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 10. 7. 2017, do 12. ure in vloge poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče rektorata prispele do 10. 7. 2017, do 12. ure. Osebno oddane vloge se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, do 10. 7. 2017 do 12. ure.

Rok za oddajo vlog na javni razpis je najkasneje do 10. 7. 2017 do 12. ure.

 

Priloge:

0 komentarjev

    Napiši komentar