foto_spremembe in dopolnitve državnih štipendij FE

V veljavo je stopil nov Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij, ki uvaja kar nekaj novosti pri dodeljevanju državnih štipendij.

 

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo v zvezi z izobraževalnim procesom. Namen štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganje višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanje enakih možnosti za izobraževanje.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju državnih štipendij, ki so nedavno stopile v veljavo, so:

 

Vloga za dodelitev in nadaljnje prejemanje državne štipendije

Vlagatelj priloži vlogi za dodelitev ali nadaljnje prejemanje državne štipendije dokazilo o šolskem ali študijskem uspehu in dokazila, s katerimi uveljavlja dodatek za bivanje oziroma dodatek za štipendista s posebnimi potrebami.

Vlagatelj, ki uveljavlja državno štipendijo za izobraževanje v tujini, vlogi priloži potrdilo o vpisu v izobraževalni program, dokazilo o šolskem ali študijskem uspehu, dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in javni veljavnosti izobraževalnega programa ter po potrebi dokazila, s katerimi uveljavlja dodatke k štipendiji.

 

Dodatek za bivanje

Vlagatelj, ki uveljavlja dodatek za bivanje, vlogi priloži enega od naslednjih dokazil:

  • fotokopijo najemne pogodbe, sklenjeno za šolsko ali študijsko leto, za katerega uveljavlja dodatek,
  • potrdilo dijaškega doma o nesubvencioniranem bivanju, če biva v javnem dijaškem domu,
  • fotokopijo najemne pogodbe oziroma potrdilo študentskega oziroma dijaškega doma, če se izobražuje v tujini.

Štipendistu pripada dodatek za bivanje, če ima v kraju izobraževanja prijavljeno začasno prebivališče v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, in sklenjeno najemno pogodbo za šolsko ali študijsko leto, za katero uveljavlja dodatek. Podatek o prijavi začasnega prebivališča center za socialno delo pridobi iz uradnih evidenc. Za štipendista, ki se izobražuje v tujini, se prijava začasnega prebivališča ne preverja.

Oddaljenost kraja stalnega prebivališča do kraja izobraževanja se določi z razdaljo, ugotovljeno s spletnim daljinomerom www.zemljevid.najdi.si od naslova nepremičnine, v kateri ima vlagatelj stalno prebivališče, do naslova nepremičnine, v kateri se izobražuje. Če je dejanski kraj izobraževanja drugačen od sedeža izobraževalne ustanove, štipendist zagotovi podatek o dejanskem kraju izobraževanja.

Šteje se, da štipendist biva v kraju izobraževanja, če je kraj začasnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanja 25 km ali manj. Razdalja se ugotavlja na način, določen v prejšnjem odstavku.

 

Sprememba izobraževalnega programa

Štipendist, ki želi spremeniti izobraževalni program, o tem predhodno oziroma v osmih dneh po spremembi obvesti center za socialno delo. Center za socialno delo izda pisno soglasje, v katerem štipendista opozori na spremembe z vidika štipendijskega razmerja (nadaljnje prejemanje, mirovanje, prenehanje štipendije). Izdano soglasje štipendista ne zavezuje k dejanski spremembi programa.

Če se štipendist po izdanem soglasju centra za socialno delo v naslednjem šolskem ali študijskem letu vpiše v višji letnik drugega izobraževalnega programa, se mu državna štipendija izplačuje.

Če se štipendist v naslednjem šolskem ali študijskem letu vpiše v isti letnik drugega izobraževalnega programa, mu štipendijsko razmerje v tekočem šolskem ali študijskem letu miruje. Štipendist najkasneje zadnji dan mirovanja centru za socialno delo predloži dokazilo o uspešnem zaključku letnika novega izobraževalnega programa.

 

Zaključek izobraževanja

Šteje se, da je štipendist uspešno zaključil izobraževalni ali študijski program, če je študent najkasneje v roku 12 mesecev po izteku študijskega programa diplomiral.

 

Pogojni dolg

V primerih prenehanja štipendijskega razmerja pred iztekom rokov iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika center za socialno delo izda odločbo s pogojnim dolgom, v kateri navede, da štipendistu ni treba vrniti prejetih zneskov državne štipendije za zaključni letnik oziroma dodatno leto, če zaključi obveznosti izobraževalnega ali študijskega programa v skladu z drugim odstavkom 9. člena tega pravilnika.

Če štipendist ne zaključi uspešno obveznosti v roku, navedenem v odločbi s pogojnim dolgom, center za socialno delo na podlagi te odločbe začne postopek izterjave.

 

Celoten Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih štipendij je dostopen tukaj, nov Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij pa tukaj!

0 komentarjev

    Napiši komentar