Prorektorica za študentska vprašanja Maja Žibert je izdala poziv h kandidiranju za podajo predloga za prorektorja za študentska vprašanja.

 

Univerza ima praviloma štiri prorektorje, ki pomagajo rektorju univerze pri opravljanju nalog na področjih, ki jih določi rektor. Prorektorje univerze imenuje rektor univerze, po predhodnem mnenju Senata univerze, in sicer praviloma štiri iz vrst visokošolskih učiteljev, prorektorja za študentska vprašanja pa iz vrst študentov na predlog Študentskega sveta Univerze v Mariboru in po predhodnem mnenju Senata univerze.

Prorektorja iz vrst študentov imenuje rektor za dobo dveh let, s tem da je lahko še enkrat imenovan.

Za prorektorja iz vrst študentov je lahko imenovan zgleden študent, ki uspešno in aktivno sodeluje v študijskem in raziskovalnem procesu.

Kandidata za prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru lahko predlaga Študentski svet univerze.

Kandidat za prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru mora kandidaturo za podajo predloga za prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru podati Študentskemu svetu Univerze  v Mariboru pisno, najkasneje do srede, 6. 12. 2017, do 12. ure (datum in ura dospetja), osebno v vložišče ali po pošti na naslov Študentski svet Univerze v Mariboru,  Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu, s pripisom »Ne odpiraj!  Kandidatura za podajo predloga za prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru.«

Kandidaturi za podajo predloga za prorektorja za študentska vprašanja mora biti priložen:
– izpolnjen in podpisan obrazec (OBR. ŠT. 1),
– potrdilo o vpisu za kandidata za tekoče leto,
– podpisano pisno soglasje kandidata h kandidaturi za prorektorja za študentska vprašanja (OBR. ŠT. 2),
– program dela kandidata,
– dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 2. odst. 297. člena Statuta Univerze v Mariboru,
– motivacijsko pismo.

 

Priloge:

0 komentarjev

    Napiši komentar