VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE V MARIBORU

  • za člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru iz članic Univerze v Mariboru ter Študentskih domov Univerze v Mariboru.
  • za namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru iz članic Univerze v Mariboru ter Študentskih domov Univerze v Mariboru.

Za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru in namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru lahko kandidira vsak študent posamezne članice, ki ima v času vložitve kandidature status študenta Univerze v Mariboru in matično fakulteto na Univerzi v Mariboru.

Študent lahko kandidira samo na svoji matični fakulteti. Študent lahko kandidira na Študentskih domovih Univerze v Mariboru, samo v kolikor je stanovalec Študentskih domov Univerze v Mariboru in hkrati študent Univerze v Mariboru. Posamezen kandidat lahko kandidira samo na eni članici oziroma samo na Študentskih domovih Univerze v Mariboru. Posamezen kandidat lahko kandidira zgolj za člana ali zgolj za namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru.

Posamezen kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa (OBR. ŠT. 1, OBR. ŠT. 2) skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 5. 3. 2018, do 12. ure (datum in ura dospetja kandidatur), v zaprti kuverti v tajništvu članice, kjer kandidat kandidira, oz. v pisarni za sprejem pošte.

Kandidati Študentskih domov Univerze v Mariboru morajo oddati kandidature najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 5. 3. 2018, do 12. ure (datum in ura dospetja kandidatur), v zaprti kuverti, v tajništvu Študentskih domov Univerze v Mariboru, na naslovu Gosposvetska 83, 2000 Maribor.

Kandidatura za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira oz. na Študentske domove Univerze v Mariboru, s pripisom: »Kandidatura za člana ŠS UM (navedba imena članice oz. navedba Študentski domovi UM) – ne odpiraj!«.

Kandidatura za namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira oz. na Študentske domove Univerze v Mariboru, s pripisom: »Kandidatura za namestnika člana ŠS UM (navedba imena članice oz. navedba Študentski domovi UM) – ne odpiraj!«.

Kandidature je možno poslati tudi po pošti, vendar morajo biti, ne glede na način vložitve (osebno ali po pošti), vse kandidature vložene pravočasno in morajo prispeti k naslovnikom najkasneje do 5. 3. 2018, do 12. ure (datum in ura dospetja). Delavec posamezne članice oziroma Študentskih domov Univerze v Mariboru, pristojen za sprejem pošte, mora vsako prejeto kandidaturo opremiti s prejemno štampiljko, datumom in uro prejema ter jo pustiti zaprto.

 

Priloga:

0 komentarjev

    Napiši komentar