Senat Univerze v Mariboru bo imenoval začasno delovno komisijo Senata UM – Komisijo za človeške vire v raziskovanju.

V skladu z določili Statuta UM mora Študentski svet Univerze v Mariboru na seji predlagati 6 članov iz vrst študentov.

Naloge Komisije za človeške vire v raziskovanju so:

 • spremljanje institucionalnih, nacionalnih pogojev in analiziranje ovir za implementacijo načel »Evropske Listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev skozi kadrovsko strategijo za raziskovalcev,
 • implementacija priporočil Evropske komisije, oblikovanje predlogov sprememb ustreznih politik, strategij in akcijskih načrtov za njihovo implementacijo,
 • oblikovanje predlogov in priporočil za dvig kakovosti politike, strategije, pripadajočega akcijskega načrta in univerzitetnega operativnega procesa upravljanja s človeškimi viri Univerze v Mariboru,
 • kontinuirano spremljanje uresničevanja implementacije in posodabljanje Kadrovske strategije za raziskovalce in pripadajočega akcijskega načrta,
 • spremljanje indikatorjev človeških virov v raziskovanju na vseh stopnjah kariere, začenši z raziskovalci na začetku kariere (t.i. »mladi raziskovalci), Javnim razpisom za izbor kandidatov za mlade raziskovalce,
 • oblikovanje priporočil v zvezi s pokojninskim skladom za raziskovalce RESAVER in morebitnih novih iniciativ za raziskovalce,
 • sodelovanje pri spremljanju kakovosti implementacije,
 • posredovanje oblikovanih predlogov, priporočil in poročil o delu v obravnavo Senatu Univerze v Mariboru oz. drugim organom Univerze v Mariboru,
 • koordinacija dela komisij: »Komisije za implementacijo Kodeksa etike in integritete za raziskovalce na Univerzi v Mariboru« in »Komisije za implementacijo Kodeksa profesionalne etike na Univerzi v Mariboru«.

V kolikor vas članstvo v Komisiji za človeške vire v raziskovanju zanima, izpolnite obrazec za kandidaturo v prilogi, priložite potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto in motivacijsko pismo. Vse navedeno je treba oddati do petka, 25. 5., do 12. ure osebno ali po pošti na naslov Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom: Kandidatura za Komisijo za človeške vire v raziskovanju – ne odpiraj! ali po elektronski pošti na naslov tina.pivec@student.um.si.

 

Priloga:

0 komentarjev

  Napiši komentar