Zaradi predčasnega prenehanja mandata predstavnika študentov v Upravnem odboru Univerze v Mariboru rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, izdaja Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru.

Predstavniki študentov imajo v Upravnem odboru Univerze v Mariboru enega predstavnika.

Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandidatasklep Študentskega sveta članice Univerze in veljavno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2018/2019.

Kandidatura mora biti vložena na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 16. 10. 2018 (datum in ura dospetja) do 12. ure v zaprti kuverti v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom: »Kandidatura za člana UO UM iz vrst študentov – NE ODPIRAJ!«.

Volitve za predstavnika študentov v Upravni Univerze v Mariboru se izvedejo v času od 5. 11. 2018 do 9. 11. 2018 do 14. ure na seji Študentskega sveta Univerze v Mariboru.

Razpis:

0 komentarjev

    Napiši komentar