Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, študentka Maja Žibert, je skladno s Pravilnikom o delovanju in sestavi študentskih svetov razpisala volitve v Študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru.

Študentje, ki želijo sodelovati pri sooblikovanju študijskega in obštudijskega procesa, lahko na začetku študijskega leta vložijo kandidaturo. Natančneje gre za razpis volitev v:

  • študentske svete letnikov, študentske svete absolventov, študentske svete doktorskih študentov članic Univerze,
  • študentske svete članic Univerze,
  • Študentski svet stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru.

Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan v posamezni letnik ali je absolvent ali doktorski študent članice univerze. Kandidature je potrebno vložiti najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 22. 10. 2018 do 12. ure, in sicer jo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan v posamezni letnik ali je absolvent ali doktorski študent članice univerze. Obrazec mora biti lastnoročno podpisan in čitljivo izpolnjen z velikimi tiskanimi črkami. Kandidatura se posreduje v zaprti ovojnici v tajništvo članice, kjer kandidat kandidira, oz. v pisarno za sprejem pošte, s pripisom »Volitve v študentski svet (navedba imena članice, kjer kandidat kandidira) – NE ODPIRAJ!«.

Volitve za člane študentskih svetov letnikov in absolventov in doktorskih študentov se opravijo 13. 11. 2018 v času od 9. do 16. ure (prvi krog volitev). Morebitni drugi krog volitev se opravi v primeru, če kandidati prejmejo enako število glasov. Drugi krog se opravi 14. 11. 2018 v času od 9. do 16. ure.  

Kandidature za člane Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov je potrebno vložiti najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do 22. 10. 2018 do 12. ure, in sicer jo lahko vloži vsak študent, ki ima status študenta na Univerzi v Mariboru in ima lokacijo bivanja urejeno v uradnih evidencah Študentskih domov Univerze v Mariboru. Obrazec mora biti lastnoročno podpisan in čitljivo izpolnjen z velikimi tiskanimi črkami. Kandidatura se posreduje v zaprti ovojnici na naslov: Študentski domovi Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, s pripisom »Volitve v Študentski svet stanovalcev ŠD UM – NE ODPIRAJ!«.

Volitve za Študentski svet stanovalcev Študentskih domov UM opravijo študenti, ki so stanovalci Študentskih domov UM dne 13. 11. 2018 od 9. do 16. ure (prvi krog volitev). Morebitni drugi krog volitev se opravi v primeru, če kandidati prejmejo enako število glasov. Drugi krog se opravi 14. 11. 2018 v času od 9. do 16. ure.  

Priloge: