Univerza v Mariboru je objavila Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/20.

Študentu doktorskega študija, ki bo izbran za sofinanciranje po tem razpisu, se odobrijo sredstva za kritje stroškov šolnine za letnik študija, v katerega je vpisan v študijskem letu 2019/2020.

Posameznim doktorskim študentom, ki bodo po kriterijih za izbiro na tem razpisu ocenjeni kot skupno najboljši, se bodo sredstva za kritje stroškov šolnine odobrila za vse letnike do konca doktorskega študija, in sicer ob pogoju, da bodo v času svojega študija izpolnjevali pogoje za sofinanciranje in bodo za sofinanciranje zagotovljena namenska finančna sredstva proračuna Republike Slovenije.

Sofinanciranje se lahko odobri prijavitelju, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • v študijskem letu 2019/2020 je vpisan v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija in je med študijem redno napredoval v višji letnik;
  • še nima pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
  • nima oz. še nikoli ni imel sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti iz javnih sredstev, in sicer ne glede na to, na kateri instituciji je študiral in ne glede na to, ali je doktorski študij zaključil;
  • ima izbranega mentorja in
  • po merilih za ocenjevanje ustreznosti doktorskega kandidata zbere skupaj najmanj 24 točk.

Prijavitelji morajo prijavo dostaviti ne glede na vrsto prenosa pošiljke do vključno 27. 9. 2019 do 12. ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Več informacij tukaj!