Na podlagi 298. člena Statuta Univerze v Mariboru je rektor Univerze v Mariboru izdal Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja za študentska vprašanja.

Za prorektorja za študentska vprašanja je lahko imenovan zgleden študent, ki uspešno in aktivno sodeluje v študijskem in raziskovalnem procesu na Univerzi v Mariboru.

Kandidata za prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru lahko predlaga le študentski svet univerze, pri čemer mora s predlogom kandidat pisno soglašati.

Vsi zainteresirani kandidati lahko tako vložijo študentskemu svetu kandidaturo, ki mora vsebovati:

  •  potrdilo o vpisu za kandidata za tekoče študijsko leto,
  •  pisno soglasja h kandidaturi za prorektorja za študentska vprašanja,
  •  program dela kandidata,
  • dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 2. odst. 297. člena Statuta Univerze v Mariboru.

Posamezen kandidat vloži svojo kandidaturo tj. vse zahtevane priloge, naštete zgoraj, najkasneje do petka, 29. 11. 2019 do 10.00 ure (datum in ura dospetja kandidature), v zaprti kuverti v vložišče Univerze v Mariboru,  Slomškov  trg 15, 2000 Maribor, s pripisom: »Kandidatura za prorektorja za študentska vprašanja – ne odpiraj!«. Študentski svet Univerze v Mariboru bo o predlogu kandidata za prorektorja za študentska vprašanja odločal na 16. redni seji dne 4. 12. 2019.

Na seji študentskega sveta bodo obravnavane le vloge, ki bodo vložene pravočasno in ki bodo vsebovale vse zahtevane dokumente, ki so tudi obvezne priloge vlogi kandidature. Končno kandidaturo vloži študentski svet univerze, vključno s sklepom ŠS UM, ki predlaga kandidata za prorektorja, najkasneje do 6. 12. 2019.

Priloga: