Izdan je bil sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru. Nadomestne volitve za člane ŠSUM potekajo za:

  • člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM:
    • Filozofske fakultete UM.
  • namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM:
    • Ekonomsko-poslovne fakultete UM.

Za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru in namestnika člana Študentskega sveta Univerze lahko kandidira vsak študent posamezne članice, ki ima status študenta Univerze v Mariboru.

Posamezen kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa (OBR. ŠT. 1, OBR. ŠT. 2) skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 22. 1. 2020, do 12. ure (datum in ura dospetja kandidatur), v zaprti kuverti v tajništvu članice, kjer kandidat kandidira, oz. v pisarni za sprejem pošte.

Kandidatura za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira, s pripisom: »Kandidatura za člana ŠS UM (navedba imena članice) – ne odpiraj!«.

Kandidatura za namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira, s pripisom: »Kandidatura za namestnika člana ŠS UM (navedba imena članice) – ne odpiraj!«.

Študentski svet članice izvede volitve za člana in namestnika člana Študentskega sveta univerze. Študentski sveti članic univerze se sestanejo ter izvolijo člana in namestnika člana Študentskega sveta UM v času od 10. 2. 2020 do 14. 2. 2020 do 13. ure. Izvoljen je kandidat, ki prejme večino glasov vseh članov študentskega sveta članice.

Priloge:

Sklep o razpisu nadomestnih volitev, z dne 8. 1. 2020

OBR. ŠT. 1 – Obrazec kandidature za člana ŠS UM

OBR. ŠT. 2 – Obrazec kandidature za namestnika člana ŠS UM

ROKOVNIK volilnih opravil

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur EPF

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur FF

Poročilo o izvoljenih kandidatih FF UM

Poročilo o izvoljenih kandidatih EPF UM