Komisija za interesne dejavnosti študentov Univerze v Mariboru (KIDŠ) je komisija, ki deluje v okviru Študentskega sveta Univerze v Mariboru in jo sestavljajo 3 člani Študentskega sveta UM, prorektor za študentska vprašanja UM in predstavnik Upravnega odbora UM. Temeljna naloga komisije je sledenje in vzpostavitev nadzora nad programi dela, ki jih Študentski svetovi prijavijo v začetku koledarskega leta in so jih tekom leta dolžni izvesti. KIDŠ se seznani s programom dela študentskega sveta posamezne članice, ko ta odda prijavo na Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela ŠS članic ter prijavo na Delni poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela ŠS članic.

Naloga KIDŠ je priprava Poziva za sofinanciranje izvajanja programa interesnih dejavnosti študentskih svetov članic za tekoče leto, Poziva za dodatno sofinanciranje interesnih dejavnosti študentskih svetov članic za tekoče leto in obrazca za ocenjevanje obeh pozivov. Sledenje programom članom KIDŠ omogočajo Končna vsebinska in finančna poročila ter Delna vsebinska in finančna poročila, ki so jih predsedniki študentskih svetov članice dolžni pripraviti in oddati.

Pomembnejši nalogi komisije sta tudi priprava obrazca za Končno in Delno vsebinsko in finančno poročilo ter pregled oddanih poročil. Po temeljitem pregledu Končnih vsebinskih in finančnih poročil ter na podlagi prijave plana dela študentskega sveta članice v začetku koledarskega leta KIDŠ pripravi predlog razdelitve sredstev med vseh 18 študentskih svetov, ki ga mora potrditi Študentski svet Univerze v Mariboru.

KIDŠ zaseda vsak mesec, na sejah člani obravnavajo morebitne prošnje študentskih svetov glede vsebinskih in terminskih sprememb prijavljenih projektov. Člani komisije vsako leto oblikujejo smernice za kvalitetnejšo pripravo programa dela, ki so objavljene v Pozivu za sofinanciranje, saj je namen komisije pomoč študentskim svetom, da pripravijo čim bolj raznolike programe dela, ki zadostijo željam in interesom čim več študentov. Ker vsi študentski sveti članic delujejo pod okriljem Univerze v Mariboru, je ena izmed temeljnih nalog komisije tudi spremljanje promocije posameznih študentskih svetov in same Univerze v Mariboru na projektih, ki jih sofinancira.

 

Helena Cenc
predsednica Komisije za interesne dejavnosti
študentov Univerze v Mariboru

E: helena.cenc@student.um.si