Vse študentske pravice, obveznosti in odgovornosti, ki nam pripadajo v času študija so urejene v Zakonu o visokem šolstvu ter v Statutu Univerze v Mariboru. Na podlagi omenjenih pravnih aktov, ki sta temelj veljavne zakonodaje, ki ureja študentsko področje, so bili sprejeti številni podzakonski predpisi, natančneje pravilniki, ki konkretizirajo pravice, obveznosti in odgovornosti študentov. V nadaljevanju so navedeni bistveni pravilniki za delovanje Študentskega sveta Univerze v Mariboru, študentskih svetov članic ter pravilniki, ki urejajo temeljne pravice študentov v času študija.

Pravilnik o delovanju in sestavi študentskih svetov

 je temeljni pravilnik, na podlagi katerega delujejo študentski sveti članic in Študentski svet Univerze v Mariboru. Ureja sestavo, volitve in delovanje študentskih svetov letnikov članic univerze, študentskih svetov članic univerze in drugih članic univerze ter Študentskega sveta univerze.

Pravilnik o izvajanju interesnih dejavnosti študentov Univerze v Mariboru

ureja postopek, program in izvajanje interesnih dejavnosti študentov Univerze v Mariboru in zagotavljanje virov sredstev, razpolaganje z njimi ter nadzor nad namensko in gospodarno uporabo sredstev za izvajanje interesnih dejavnosti študentov Univerze v Mariboru.

Pravilnik o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru 

ureja podelitev nagrad za študijsko, raziskovalno, umetniško, obštudijsko in kulturno delo ter športne dosežke študentom Univerze v Mariboru. S pravilnikom so določeni pogoji in kriteriji ter postopek predlaganja in podeljevanja naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru.

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru 

skupaj z dopolnili in spremembami, ki jih najdete tukaj, ureja preverjanje in ocenjevanje znanja na študijskih programih 1., 2. in 3. stopnje študija in trenutno veljavnih študijskih programih ter študijskih programih za izpopolnjevanje. Pravilnik tudi določa preverjanje in ocenjevanje znanja vpisanih rednih in izrednih študentov, posameznikov, ki so izgubili status študenta, in drugih udeležencev izobraževanja na Univerzi v Mariboru. S preverjanjem znanja se ugotavlja uspešnost študentov pri izpolnjevanju obveznosti iz študijskega programa in je hkrati podlaga za pridobitev ocene in kreditnih točk pri posameznih učnih enotah študijskega programa in za napredovanje študentov ter njihovo usmerjanje v nadaljnji študij, hkrati pa jim daje povratno informacijo o ravni njihovega usvojenega znanja.

Pravilnik o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov

ureja izvajanje študentske ankete o izvedbi predmetov in izpitov, s katero študenti podajo svoje mnenje o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Študentska anketa je mnenjska anketa in je podlaga za pripravo mnenja študentskega sveta članice o pedagoškem delu posameznega visokošolskega učitelja ali sodelavca v habilitacijskem postopku.

Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru

ureja prilagajanje študijskega procesa študentom invalidom na Univerzi v Mariboru. Univerza in članice univerze morajo zagotavljati enako obravnavanje študentov invalidov pri uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti. Na podlagi pravilnika morajo članice univerze vsako leto v sodelovanju s študenti invalidi pripraviti in sprejeti akcijski načrt za odpravljanje ovir za študente invalide glede na trenutne potrebe študentov invalidov in v okviru zmožnosti posamezne članice univerze.

Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih Univerze v Mariboru 

ureja pogoje in merila za sprejem študentov v študentske domove ter način določanja prednostnih seznamov za bivanje v študentskih domovih.