Stalna delovna komisija Študentskega sveta Univerze v Mariboru za kakovost je delovno telo študentskega sveta in je zadolžena za dvig ravni sodelovanja študentov pri politikah in procesih zagotavljanja kakovosti na Univerzi v Mariboru.

Skladno s Standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostorju ESG 2015 (European Standards and Guidelines for quality Assurance in the European Higher Education Area 2015; v nadaljevanju: ESG standardi) morajo visokošolski zavodi imeti politiko za zagotavljanje kakovosti, ki je javno objavljena in je sestavni del njihovega strateškega menedžmenta. Notranji deležniki bi morali razviti in izvajati politiko s pomočjo ustreznih struktur in procesov, pri čemer bi vključevali tudi zunanje deležnike. Prav tako so politike in postopki glavni stebri usklajenega sistema zagotavljanja institucionalne kakovosti, ki tvori zaključen krog za nenehno izboljševanje zavoda in prispeva k odgovornosti zavoda. Podpira tudi razvoj kulture kakovosti, v kateri morajo vsi notranji deležniki prevzeti odgovornost za kakovost in morajo sodelovati pri zagotavljanju kakovosti na vseh ravneh zavoda (povzeto po: 1.1. standard ESG). Iz navedenega izhaja, da je potrebno v politike in procese zagotavljanja kakovosti na vseh ravneh vključevati študente.

Primarno poslanstvo Stalne delovne komisije ŠS UM za kakovost je (v nadaljevanju: Stalna delovna komisija ŠS UM za kakovost) dvig ravni spremljanja in zagotavljanja kakovosti na Univerzi v Mariboru s strani njenih študentov. Študenti, člani komisije, se pri svojem delu kot študentski predstavniki povsem osredotočajo na spremljanje procesov in politik zagotavljanja kakovosti na UM.

Komisija bo v zvezi s politikami in procesi zagotavljanja kakovosti vzpostavila vez s študentskimi sveti članic, študenti člani Komisij za kakovost članic ter študenti, člani Komisije za kakovost univerze. Obravnavala bo način vključevanja študentov v vse pomembne procese zagotavljanja kakovosti (priprava samoevalvacijskih poročil, izvedba akcijskih načrtov, priprava drugih dokumentov).

Vzporedno s tem je v delovne procese Stalne delovne komisije za kakovost ŠS UM vključen Oddelek za kakovost in trajnostni razvoj rektorata UM. Na ta način se vzpostavlja trajna komunikacijska in delovna vez med študentskimi predstavniki in strokovno službo rektorata, ki je pristojna za spremljanje in razvijanje kakovosti na Univerzi v Mariboru.

Preko delovnih procesov, ki jih izvaja Stalna delovna komisija za kakovost ŠS UM bodo študentje pripravljeni sprotno poročati o študentskem vidiku stanja na področju kakovosti in bodo lahko zaradi tega predlagali izboljšave na pristojnih organih in komisijah UM. Študenti smo namreč tisti, ki bi morali z aktivnim vložkom energije sodelovati pri skupni izgradnji višjega in visokega šolstva, ki bo prijazno in zadovoljivo skrbelo za izpolnjevanje študentskih želja po znanju in razvoju osebnosti ter talentov. Prav neodvisno in kakovostno visoko in višje šolstvo je tisto, ki kreira prihodnost družbe in lahko zato dolgoročno pripomore k izboljšavi družbenih razmer.

   

 

David Borlinič Gačnik
predsednik Stalne delovne komisije Študentskega
sveta Univerze v Mariboru za kakovost

T: +386 31 878 630
E: david.borlinic@student.um.si