Stalna delovna komisija za študijske zadeve Študentskega sveta Univerze v Mariboru skozi celotno študijsko leto aktivno spremlja in rešuje študentsko problematiko.  Namen delovanja Komisije za študijske zadeve ŠS UM je izboljšanje kakovosti na Univerzi v Mariboru in povezovanje študentskih predstavnikov ter  spodbujanje le teh h kritičnemu razmišljanju in proaktivnemu delovanju.

Stalni projekti oz. naloge Komisije za študijske zadeve ŠS UM:

  • aktivno spremljanje in reševanje študijske problematike,
  • podajanje pripomb in predlogov na zakonske akte in s tem izboljšanje položaja študentov UM,
  • priprava izobraževanja študentskih predstavnikov po članicah,
  • organizacija in priprava promocije študentske ankete po članicah.

To leto smo prvič organizirali poglobljeno izobraževanje študentskih predstavnikov na vseh članicah UM. Študentski predstavniki morajo aktivno zastopati pravice študentov posamezne fakultete, zato morajo biti o delovanju fakultete in univerze dobro seznanjeni. Vsak semester se povežemo s študentskimi svetovi članic in pripravimo promocijo študentske ankete, za katero se zavedamo, da predstavlja pomemben instrument za povečanje kakovosti izobraževalnega procesa na Univerzi v Mariboru.

V sklopu komisije smo pripravljali etični kodeks študentov, ki je namenjen uravnavanju odnosov med študenti Univerze v Mariboru in odnosov do okolja, kjer le-ta deluje. Cilj kodeksa je izgradnja etične identitete, kulture ter življenja študentov na Univerzi v Mariboru.

V prihodnje bomo pripravili priročnik za prodekane študente, ki bo namenjen študentom, ki se na novo znajdejo na funkciji. Poenotiti želimo smernice za tutorje študente na posameznih članicah in sestaviti skupni tutorski pravilnik, ki bo opredeljeval osnovne naloge tutorja študenta. Prav tako pa želimo v prihodnje organizirati delavnice mehkih veščin, s katerimi želimo študentom ponuditi nova uporabna znanja, pridobljena na sproščen in družaben način.

   

 

Monika Strauss
predsednica Stalne delovne komisije za študijske
zadeve Študentskega sveta Univerze v Mariboru

T: +385 31 768 960
E: monika.strauss@student.um.si

 

študentska anketa 2 FKKT -2 izobrazevanja studentov1študentska anketa študentska anketa 5 študentska anketa 4