Skladno z določili 287. člena Statuta Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: Statut UM), 11. člena Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov (v nadaljevanju: Pravilnik) in zaradi prenehanja mandata dosedanjih članov Volilne komisije univerze za volitve študentov, izdaja rektor Univerze v Mariboru poziv za podajo predlogov za člane Volilne komisije univerze za volitve študentov Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: VKU UM).

Sestava in imenovanje volilne komisije univerze za volitve študentov

Volilna komisija univerze za volitve študentov je sestavljena iz petih študentov in dveh strokovnih sodelavcev rektorata univerze v Mariboru. Predsednik komisije je študent.

Člane iz vrst študentov imenuje rektor na predlog študentskega sveta univerze ali študentskih svetov članic oziroma druge članice ali 20-tih študentov, člana iz vrst strokovnih sodelavcev pa na predlog glavnega tajnika univerze. Mandatna doba članov Volilne komisije univerze za volitve študentov je 2 (dve) leti.

V primeru, da rektor ne prejme predloga s strani upravičenih predlagateljev, imenuje Volilno komisijo univerze za volitve študentov brez predloga.

Kandidat za člana iz vrst študentov v Volilni komisiji univerze za volitve študentov je lahko vsak študent, ki ima status študenta.

Naloge Volilne komisije univerze za volitve študentov

Volilna komisija univerze za volitve študentov:

 • skrbi za pravilen in zakonit potek volitev v skladu s Statutom UM, Pravilnikom in splošnimi akti univerze;
 • imenuje študentske volilne komisije in volilne odbore na članicah oziroma drugi članici; obravnava in odloča o pritožbah na II. stopnji;
 • izdaja obvezna navodila in druge akte o ureditvi kandidiranja, volilnega reda in izvedbi volilne kampanje za volitve v študentske svete in
 • opravlja druge naloge, skladno z določili Pravilnika in sklepa o razpisu volitev, ki ga izda prorektor za študentska vprašanja.

Volilna komisija univerze za volitve študentov na volitvah z elektronskim glasovanjem opravlja naloge volilnega odbora.

Volilna komisija univerze za volitve študentov ima na volitvah z elektronskim glasovanje predvsem naslednje naloge:

 • preverja in potrjuje kandidature;
 • pripravlja elektronsko glasovanje za izvedbo volitev;
 • ob zaključku glasovanja izpolni zapisnik s poročilom o rezultatih udeležbe po posameznih volilnih enotah in poročilo o prejetih glasovih po posameznih volilnih enotah;
 • odloča o pritožbah na I. stopnji zaradi nepravilnosti pri poteku volitev.

Predsednik in člani Volilne komisije univerze za volitve študentov ne smejo biti kandidati na volitvah. V primeru, da kandidirajo na volitvah, morajo odstopiti.

Vsebina predlogov ter rok za dostavo predlogov

Predloge kandidatov za predsednika oz. za člana Volilne komisije univerze za volitve študentov lahko posredujejo: Študentski svet univerze, študentski sveti članic oziroma druge članice ali 20 študentov.

Predloge je potrebno dostaviti v času od objave tega poziva in najkasneje do 30. 6. 2021 do 12. ure (datum in ura dospetja ne glede na način dostave) v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, v zaprti kuverti, s pripisom, »NE ODPIRAJ! Predlog za predsednika oz. za člana Volilne komisije univerze za volitve študentov«. Predlog, ki ne bo dostavljen na Univerzo v vložišče rektorata, do 30. 6. 2021 do 12. ure, in bo vložen po tem roku, bo zavržen kot prepozen.

Predlogi morajo biti oddani na predpisanem obrazcu (OBR-1), ki je sestavni del in priloga tega poziva. Predlog mora vsebovati :
v celoti izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec (OBR-1) z zahtevanimi obveznimi prilogami:

 • potrdilo o vpisu za posameznega kandidata za studijsko leto 2020/21,
 • izpolnjena in lastnoročno podpisana izjava o varovanju osebnih podatkov (O_IVOP),
 • izpis sklepa predlagatelja (v kolikor je predlagatelj SS univerze ali SS članice) oz.
 • v celoti izpolnjen obrazec (OBR-2), z lastnoročnimi podpisi ter izvirniki potrdil o vpisu za studijsko leto 2020/21 za vse predlagatelje (v kolikor so predlagatelji študenti).

Komisija za pregled predlogov kandidatur

Komisija za pregled predlogov kandidatur se sestane 30. 6. 2021 po 13. uri, pregleda in preveri, ali so kandidature vložene v predpisanem roku ter ali posamezni kandidati (ter predlagatelji v primeru, da so predlagatelji študenti) izpolnjujejo predpisane pogoje. Nepravočasne predloge Komisija s sklepom zavrže.

V primeru, ko Komisija za pregled predlogov kandidatur ugotovi, da je posamezni predlog nepopoln ali kako drugače nepravilen, vendar pa je pravočasen, od kandidata zahteva, da dopolni vlogo oz. predlog najkasneje do 7.7.2021 do 12. ure. Komisija za pregled predlogov kandidatur v primeru izdaje sklepa ali zahteve za dopolnitev vloge le-to javno objavi na spletnih straneh univerze dne 1.7.2021. Šteje se, da sta predlagatelj in kandidat s tem obveščena o izdaji sklepa ali zahtevi za dopolnitev vloge.

Dopolnitev kandidature je potrebno dostaviti najkasneje do 7. 7. 2021 do 12. ure (datum in ura dospetja ne glede na način dostave) v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, v zaprti kuverti, s pripisom »NE ODPIRAJ! Dopolnitev predloga za predsednika oz. za člana Volilne komisije univerze za volitve študentov«.

Komisija za pregled kandidatur pripravi poročilo o poteku postopka podaje predlogov in ga skupaj s kandidatno listo odstopi rektorju najkasneje 12.7.2021 do 14. ure.

Rektor bo na podlagi kandidatne liste izdal Sklep o imenovanju Volilne komisije univerze za volitve študentov. Sklep o imenovanju, z navedbo imen in priimkov imenovanih članov, bo javno objavljen na spletnih straneh Univerze v Mariboru in Študentskega sveta Univerze v Mariboru. Zoper sklep o imenovanju ni pritožbe.

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki zbrani z oddajo predlogov se bodo obdelovali izključno za namen izbirnega postopka članov Volilne komisije univerze za volitve študentov.

Oddani predlogi izbranih kandidatov bodo hranjeni do preklica. Osebne podatke izbranih kandidatov bomo obdelovali izključno za namen delovanja v Volilni komisiji univerze za volitve študentov, tj. za potrebe opravljanja del in nalog kot jih določa Pravilnik.

Oddani predlogi neizbranih kandidatov s pripadajočo dokumentacijo bodo v 30-ih dneh od zaključenega postopka trajno uničeni in izbrisani.

PRILOGE:

OBRAZCI IN IZJAVA

Obrazci – Kandidatura in izjavi

Poziv rektorja k podaji predlogov za člane volilne komisije Univerze v Mariboru za volitve študentov