Zaradi prenehanja statusa študenta in odstopnih izjav nekaterih članov komisij mora Študentski svet Univerze v Mariboru imenovati nove člane v komisije Senata Univerze v Mariboru in ostale komisije Univerze v Mariboru:

  • 1 študenta za člana Komisije za podiplomski študij Senata UM
  • 2 študenta za člana Komisije za dodiplomski študij Senata UM
  • 2 študenta za člana Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Senata UM
  • 1 študenta za člana Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve Senata UM
  • 3 študente za člane Habilitacijske komisije Senata UM
  • 6 študentov za Statutarno komisijo UM (4 člane in 2 namestnika člana)
  • 1 študenta za namestnika člana Komisije za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM

Statutarna komisija UM je delovna komisija, ki obravnava osnutke splošnih aktov univerze skladno s Statutom UM.

Komisija za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM pregleduje kandidature in predloge za naslove, priznanja in nagrade UM.

Komisija za dodiplomski študij Senata UM obravnava dodiplomske študijske programe, razpis za vpis v dodiplomske študijske programe, študijski koledar, študijski in izpitni režim in druga vprašanja s področja visokošolskega izobraževanja, predvsem dodiplomskega študija in daje Senatu univerze predloge in mnenja.

Komisija za podiplomski študij UM obravnava podiplomske študijske programe, razpis za vpis v podiplomske študijske programe, predloge tem doktorskih disertacij in druga vprašanja s tega področja in daje Senatu univerze predloge in mnenja.

Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Senata UM obravnava vprašanja vključevanja univerze, njenih delavcev in študentov v mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje ter daje Senatu univerze ustrezne predloge.

Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve Senata UM obravnava vprašanja s tega področja in predlaga Senatu univerze ustrezne rešitve.

Habilitacijska komisija Senata UM obravnava predloge za izvolitev visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev v ustrezne nazive v primerih, ki jih določa zakon in ta Statut, in predlaga Senatu univerze ustrezno odločitev.

Kandidaturo lahko vloži vsak študent Univerze v Mariboru.

Kandidatura se vloži na predpisanem obrazcu za kandidaturo. Obvezna priloga obrazcu sta motivacijsko pismo in potrdilo o vpisu za študijsko leto 2018/2019.

Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do petka, 2. 11. 2018, do 12. ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v vložišče univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom: »Kandidatura za člana (navedi komisijo) – ne odpiraj!«.

Kandidaturo je možno oddati tudi skenirano na elektronski naslov: studentskisvet@um.si.

Priloge: