Subscribe Now

Trending News

Kaj je študentski svet?

Študentski svet fakultete je ekipa motiviranih in ambicioznih študentov, ki so sprejeli vlogo študentskih predstavnikov. To pomeni, da aktivno sodelujejo pri sprejemanju formalnih odločitev fakultete in pri tem predstavljajo oz. zastopajo mnenje vseh študentov fakultete.

Ekipa je sestavljena iz 2 predstavnikov vsakega letnika. Njihovo redno delo poteka na sejah, ki se odvijajo vsaj enkrat mesečno ali po potrebi večkrat. Na sejah razpravljajo o aktualnih problematikah študentov, o katerih po potrebi seznanijo tudi vodstvo fakultete in predlagajo rešitve.

Pripravljajo pa tudi raznorazne obštudijske aktivnosti kot so delavnice, izobraževanja, dogodki, druženja, ipd.

Zakaj naj postanem član študentskega sveta?

Član ne postaneš zaradi lastnega interesa,

ampak v interesu, da svojim sošolcem, kolegom in tudi prihodnjim

generacijam zagotoviš dobre študijske pogoje.

Kaj imam od tega oz. kaj s članstvom pridobim?

 • Postaneš del skupnosti aktivnih študentov, ki sodelujejo in komunicirajo z vodstvom fakultete.
 • Soodločaš pri sprejemanju odločitev o spremembah študijskega procesa.
 • Pridobiš poglobljeno znanje o delovanju univerze in fakultete.
 • Pričneš graditi svojo kariero, predvsem z vidika pridobivanja komunikacijskih sposobnosti, sodelovanja z drugimi, dela v ekipi, reševanja problemov in vplivanja na odločitve in procese, idr.
 • Izboljšaš svoje zaposlitvene možnosti.
 • Postaneš prepoznan med sovrstniki in si jim na voljo za pomoč pri reševanju zagat ali pridobivanju odgovorov na vprašanja o študiju.
 • Lahko predlagaš, razviješ in implementiraš ideje, katerih rezultat bo pestrejše študentsko življenje.
 • Sodeluješ pri organizaciji in pripravi dogodkov, aktivnosti in projektov na fakulteti.
 • V imenu študentov izpostaviš študentsko problematiko in jo v sodelovanju z vodstvom fakultete ali univerze pomagaš odpraviti.

Kaj lahko dosežemo?

Sodelujete pri pomembnih procesih, ki oblikujejo delovanje fakultete in pri tem podate svoje mnenje, stališča in pripombe, ki se lahko upoštevajo in spremenijo zapisana pravila, ki nato stopijo v veljavo za celotno fakulteto.

S članstvom v študentskem svetu fakultete boš:

 • obravnaval in dajal mnenje v vseh splošnih, načelnih in posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • sodeloval pri obravnavi poslanstva, vizije, strateških načrtov in ciljev razvoja fakultete,
 • predlagal boš kandidata za prodekana, zadolženega za študentska vprašanja, v postopku imenovanja prodekana za študentska vprašanja,
 • podajal boš mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter analiziral rezultate študentske ankete,
 • izvolil predstavnika v Študentski svet univerze,
 • podal boš mnenje o kandidatih za dekana fakultete v postopku volitev dekana,
 • sodeloval pri oblikovanju in sprejemu programa interesnih dejavnosti študentov fakultete in sodeloval pri organizaciji aktivnosti in dogodkov namenjenih študentom.

OK, zanima me! Kako se včlanim?

Za sodelovanje s svojim študentskim svetom kontaktiraj prodekana za študentska vprašanja, kontakt najdeš tukaj: https://ssum.um.si/prodekani/.

Za uradno članstvo, pa je potrebno sodelovati v procesu volitev. Člani študentskega sveta so namreč izvoljeni na volitvah študentskih predstavnikov, ki potekajo v mesecu oktobru in novembru. Praviloma se v drugi polovici oktobra oddajo kandidature. Volitve pa potekajo sredi novembra. Pravico voliti ima vsak študent fakultete, ki ima aktiven status študenta.

Spremljaj ssum.um.si za več informacij in ne spreglej obrazcev za prijavo!

Študentski svet stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru

Bivaš v Študentskih domovih Univerze v Mariboru?

Želiš zastopati interese in pravice stanovalcev v tvojem študentskem domu?

Tudi študenti, ki bivajo v študentskih domovih so povezani v svoj študentski svet. Podobno kot študentski sveti fakultet tudi oni organizirajo aktivnosti in o aktualnih problematikah stanovalcev razpravljajo na sejah ter o njih seznanijo vodstvo in predlagajo rešitve.

Sestavljeni so iz po 1 predstavnika vsakega študentskega doma. Za uradno članstvo je potrebno sodelovati v procesu volitev. Člani so izvoljeni na volitvah študentskih predstavnikov, ki potekajo v mesecu oktobru in novembru. Praviloma v drugi polovici oktobra se oddajo kandidature. Volitve pa potekajo sredi novembra. Pravico voliti ima vsak študent, ki biva v Študentskih domovih UM in ima aktiven status študenta.

Želiš kandidirati? Spremljaj ssum.um.si za več informacij in obrazce za prijavo!

Študentski svet Univerze v Mariboru

V kolikor bi se pri tem našel in želel svojo vlogo aktivneje nadaljevati, pa se lahko priključiš tudi Študentskemu svetu Univerze v Mariboru.

To je eden od štirih organov univerze, ki je sestavljen tako, da ima vsaka članica univerze ter Študentski domovi po enega predstavnika. S članstvom v Študentskem svetu univerze pa ne bi odločal zgolj o stvareh, ki se tičejo tvoje fakultete, ampak o vprašanjih, ki so skupna vsem študentom univerze, vseh fakultet.

Kako?

 • Sodeloval boš pri obravnavi mnenja o Statutu univerze in njegovih spremembah in dopolnitvah;
 • obravnaval in podajal boš mnenje o pravilnikih, študijskih programih, drugih aktih in predlogih, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov;
 • obravnaval in sprejemal boš poslanstvo, vizijo, strateški načrt in cilje razvoja univerze;
 • sodeloval boš pri podaji mnenja o kandidatih za rektorja univerze;
 • sodeloval boš pri podaji predloga kandidata za prorektorja za študentska vprašanja;
 • volil boš predstavnika študentov v Upravni odbor univerze;
 • sodeloval boš pri izbiri kandidatov iz vrst študentov v delovna telesa organov univerze in komisij univerze;
 • sodeloval boš pri sprejemanju pravilnika, s katerim se ureja delovanje in sestava študentskih svetov članic in svetov letnikov članic univerze;
 • sodeloval boš pri sprejemu programa interesnih dejavnosti študentov univerze in sodeloval pri organizaciji aktivnosti in dogodkov namenjenih študentom.

OK, zanima me! Kako se pridružim?

Študentski svet ima dvoletni mandat, trenutna sestava bo zasedala do 30. 6. 2024. V kolikor se bodo mesta sprostila, pa bo objavljen razpis za nadomestne volitve.

Zato spremljaj: ssum.um.si

Ali nas kontaktiraj: https://ssum.um.si/kontakt/