Subscribe Now

Trending News

Kdo smo?

Študentski svet Univerze v Mariboru (ŠSUM) je organ Univerze v Mariboru, ki ga sestavljamo predstavniki študentov vseh fakultet in predstavnika stanovalcev študentskih domov, s čimer enakopravno zastopamo vse članice univerze. Delujemo po načelu “Od študentov za študente”.

Kaj delamo?

S1
Zavzemamo se za dobrobit študentov
 • Zastopamo pravice študentov.
 • Rešujemo problematiko, povezano s študenti.
 • Pripravljamo aktivnosti in dogodke z namenom kakovostnega in zabavnega preživljanja obštudijskega časa.
S2
Sodelujemo v organih in komisijah ter soodločamo
 • Podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe.
 • Smo del organov in komisij na nivoju univerze in fakultete.
 • Poskrbimo, da je glas študenta vedno in povsod prisoten.
S3
Sooblikujemo prihodnost univerze
 • Sooblikujemo študijski proces in prispevamo k njegovi kvaliteti.
 • Prispevamo k študentu prijaznejšemu in kvalitetnejšemu študiju.

Kako delamo?

Člani Študentskega sveta Univerze v Mariboru se srečujemo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah, ki jih sklicuje in vodi prorektor za študentska vprašanja. Seje so javne, tako da se jih lahko udeležite vsi, ki za to izkažete interes.

Na sejah:

 • obravnavamo in dajemo mnenja o vseh splošnih, načelnih in posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • podajamo mnenja o kandidatih za rektorja in k predlogom za kandidate za prorektorje,
 • volimo predstavnika študentov v upravni odbor univerze,
 • na predlog študentskih svetov članic predlagamo kandidate iz vrst študentov v delovna telesa organov univerze in komisij univerze,
 • se vključujemo v procese in aktivnosti samoevalvacije univerze,
 • načrtujemo obštudijske aktivnosti za študente,

Vabila in zapisniki sej so na voljo tukaj!

V medijih

Več o medijskih objavah o Študentskem svetu Univerze v Mariboru tukaj!

Študentski sveti fakultet in stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru

Študentski svet ima vsaka izmed fakultet Univerze v Mariboru, prav tako pa imajo svoj študentski svet stanovalci Študentskih domov Univerze v Mariboru.

Člani študentskega sveta fakultete skrbijo za pravice študentov, sodelujejo v organih fakultete, organizirajo obštudijske aktivnosti za študente, ki jim popestrijo vsakdan in ocenjujejo pedagoško usposobljenost visokošolskih delavcev na fakulteti. Na podlagi svojih izkušenj ti lahko svetujejo in pomagajo v zagati, v kateri se morda znajdeš ter s tem olajšajo študij. Študentskemu svetu predseduje predsednik študentskega sveta oziroma prodekan za študentska vprašanja, ki sodeluje z vodstvom in skrbi za aktivno delovanje študentskega sveta.

Člani Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru skrbijo za pravice stanovalcev študentskih domov, sodelujejo v organih študentskih domov in organizirajo obštudijske aktivnosti za stanovalce. Študentskemu svetu stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru predseduje predsednik študentskega sveta.