Rektor Univerze v Mariboru je izdal sklep o razpisu volitev predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru.

Upravni odbor je najvišji organ upravljanja univerze in ima 9 članov, en izmed njih je predstavnik študentov. Mandatna doba predstavnika študentov traja dve leti.

Kandidate za člana imajo pravico predlagati študentski sveti članic univerze. Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandidata, sklep študentskega sveta članice univerze in veljavno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2018/19. Kandidatura mora biti vložena do 24. 1. 2019 do 12. ure.

Volitve predstavnika študentov v Upravni odbor univerze so tajne. Opravi jih Študentski svet Univerze v Mariboru s tajnim glasovanjem izmed pravočasno in popolno vloženih kandidatur.

Priloge: