Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je na svoji spletni strani objavil javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za študijsko leto 2019/2020.

Zoisove štipendije se dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Namenjene so spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe, dvigu odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje kot tudi za izbiro izobraževalnega programa, krajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti.

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij

Javni razpis je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev. Namenjen je tudi tistim, ki v študijskem letu 2019/2020 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje:

  • izkazati vsaj en izjemni dosežek in hkrati
  • ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Rok za oddajo vlog je 7. oktober.

Več informacij tukaj!

Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije je namenjen Zoisovim štipendistom, ki so štipendijo pridobili po starem zakonu o štipendiranju, torej najkasneje v študijskem letu 2013/2014, in v študijskem letu 2019/2020 nadaljujejo izobraževanje na isti ravni ali stopnji izobraževanja.

Za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije morajo štipendisti poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati še izpolnjevanje enega izmed naslednjih pogojev:

  • povprečna ocena najmanj 8,50 za študente, pri čemer se upoštevajo ocene iz šolskega oziroma študijskega leta 2018/2019,
  • uvrstitev med najboljših 5 % študentov v študijskem letu 2018/2019,
  • izjemni dosežek, pri čemer mora biti izjemni dosežek na posameznem področju družbenega življenja dosežen v zadnjih dveh šolskih oziroma študijskih letih (2017/2018 in 2018/2019).

Rok za oddajo vlog je 7. oktober.

Več informacij tukaj!

To ne velja za štipendiste, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu in v študijskem letu 2019/2020 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Slednji morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije oddati najkasneje do konca študijskega leta 2018/2019. Več informacij tukaj!