Zaradi prenehanja mandata dosedanjih članov Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru izdaja rektor Univerze v Mariboru poziv za podajo predlogov za predsednika, člane in namestnike članov Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru.

Študentska volilna komisija Univerze v Mariboru je sestavljena iz predsednika in štirih članov ter dve namestnikov, ki sodelujeta pri delu študentske volilne komisije univerze s polno glasovalno pravico v primeru odsotnosti posameznega člana.

Študentsko volilno komisijo univerze imenuje rektor, na predlog Študentskega sveta Univerze v Mariboru ali študentskih svetov članic ali 20 študentov. Mandatna doba predsednika, članov in namestnikov članov je 2 leti.

Kandidat za predsednika, člana ali namestnika člana je lahko vsak študent, ki ima status študenta.

Študentska volilna komisija univerze ima naslednje naloge:

  • Skrbi za pravilen in zakonit potek volitev v skladu s Statutom UM, Pravilnikom in splošnim akti univerze.
  • Imenuje študentske volilne komisije in volilne odbore na članicah.
  • Obravnava in odloča o pritožbah na II. stopnji.
  • Izdaja obvezna navodila in druge akte o ureditvi kandidiranja, volilnega reda in izvedbi volilne kampanje za volitve v študentske svete.
  • Opravlja druge naloge, skladno z določili Pravilnika in sklepa o razpisu volitev, ki ga izda prorektor za študentska vprašanja.

Predloge je potrebno dostaviti do 16. 9. 2019 do 12. ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, v zaprti kuverti, z ustreznim pripisom.

Priloge: