Na podlagi 14. točke drugega drugega odstavka 287. člena Statuta Univerze v Mariboru je rektor Univerze v Mariboru izdal Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnika študentov v Upravnem odboru Univerze v Mariboru, zaradi odstopne izjave predstavnika študentov v Upravnem odboru Univerze v Mariboru.

Volitve predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru so tajne. Volitve opravi Študentski svet Univerze v Mariboru s tajnim glasovanjem izmed pravočasno in popolno vloženih kandidatur.

Študenti imajo v Upravnem odboru Univerze v Mariboru enega predstavnika.

Kandidate za člana – predstavnika študentov v Upravnem odboru Univerze v Mariboru imajo pravico predlagati študentski svetovi članic univerze.

Kandidaturi morata biti priložena:

  • sklep študentskega sveta članice univerze
  • veljavno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2019/2020.

Kandidatura mora biti vložena na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga sklepa.

Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 25. 2. 2020 (datum dospetja) do 12:00 v zaprti kuverti v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj! Kandidatura za člana Upravnega odbora UM iz vrst študentov.«.

Kandidatura, ki bo dostavljena na rektorat Univerze v Mariboru po 25. 2. 2020 po 12:00 in bo vložena po tem roku, bo zavržena kot prepozna.

Volitve za predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru se izvedejo v času od 10. 3. 2020 do 14. 3. 2020 najkasneje do 14:00 na seji Študentskega sveta Univerze v Mariboru.

Priloga: