Izdan je bil sklep o razpisu v Študentski svet Univerze v Mariboru. Nadomestne volitve za člane ŠSUM potekajo za:

  • člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru iz članic Univerze v Mariboru ter Študentskih domov Univerze v Mariboru.
  • namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru iz članic Univerze v Mariboru ter Študentskih domov Univerze v Mariboru.

Za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru in namestnika člana Študentskega sveta Univerze lahko kandidira vsak študent posamezne članice, ki ima status študenta Univerze v Mariboru. Iz strani študentskih domov lahko kandidira vsak študent, ki ima status študenta na Univerzi v Mariboru in je stanovalec v Študentskih domovih Univerze v Mariboru.

Posamezen kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa (OBR. ŠT. 1, OBR. ŠT. 2) skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 3. 3. 2020, do 12. ure (datum in ura dospetja kandidatur), v zaprti kuverti v tajništvu članice, kjer kandidat kandidira, oz. v pisarni za sprejem pošte.

Kandidatura za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira oz. na Študentske domove Univerze v Mariboru, s pripisom: »Kandidatura za člana ŠS UM (navedba imena članice oz. navedba Študentski domovi UM) – ne odpiraj!«.

Kandidatura za namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira oz. na Študentske domove Univerze v Mariboru, s pripisom: »Kandidatura za namestnika člana ŠS UM (navedba imena članice oz. navedba Študentski domovi UM) – ne odpiraj!«.

Poleg kandidature mora vsebina kandidature vsebovati osebne podatke kandidata: ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega prebivališča, naslov za vročanje (v kolikor se ta razlikuje od naslova stalnega prebivališča), podatke o članici, na kateri kandidat kandidira oziroma o Študentskih domovih Univerze v Mariboru, izvirnik potrdila o vpisu ter ostale podatke in obvezne priloge, ki jih predpisuje predpisan obrazec za kandidaturo v prilogi tega Sklepa (OBR.ŠT. 1, OBR. ŠT. 2).

Priloge: