Na podlagi 14. točke drugega drugega odstavka 287. člena Statuta Univerze v Mariboru je rektor Univerze v Mariboru izdal Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnika študentov v Senat Univerze v Mariboru, zaradi odstopih izjav predstavnikov študentov v Senatu Univerze v Mariboru.

Senat univerze je najvišji akademski in strokovni organ univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru, kot predstavniki znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij, ki morajo biti enakopravno in ustrezno zastopana v Senatu s tem, da ima vsaka članica vsaj enega člana.

V Senat univerze Študentski svet izvoli predstavnike, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat univerze najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.

Mandatna doba članov Senata univerze traja štiri leta, predstavnikov študentov pa dve leti. Ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno izvoljena v Senat Univerze.

Funkciji članstva v senatu univerze in upravnem odboru univerze sta nezdružljivi.

Kandidacijski postopek za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov se prične z dnem objave tega razpisa in se zaključi dne 16. 7. 2020 ob 12:00.

Volitve za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov se izvedejo najkasneje do 15. 9. 2020 do 14:00 na Študentskem svetu Univerze v Mariboru.

Pravico kandidirati oziroma biti voljen ima vsak študent s statusom študenta Univerze v Mariboru.

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa – obrazec 1. Poleg obrazca za kandidaturo obvezno priloži:

  • original potrdila o vpisu za študijsko leto 2019/2020,
  • podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov (O-IVOP).

Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 16. 7. 2020 (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom: »Kandidatura za člana Senata UM iz vrst študentov – NE ODPIRAJ!«.

Kandidatura, ki bo dostavljena na rektorat Univerze v Mariboru po 16. 7. 2020 po 12:00, se ne bo obravnavala kot kandidatura za člana Senata Univerze v Mariboru in se bo zavrgla kot prepozna.

Volitve za predstavnike študentov v Senat Univerze se izvedejo v času od 1. 9. 2020 do 15. 9. 2020 najkasneje do 14:00 na seji Študentskega sveta Univerze v Mariboru.

PRILOGA:

Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru

Kandidatura za člana Senata UM iz vrst študentov UM in Izjava o varovanju osebnih podatkov (O_IVOP)