Študentski svet je organ fakultete oziroma univerze in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze ter s Pravilnikom o delovanju in sestavi študentskih svetov. Je edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih, v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov.

Študentski svet Univerze v Mariboru sestavljajo predstavniki posameznih fakultet, ki enakopravno zastopajo vse članice univerze. Deluje po načelu »Od študentov za študente«, kar pomeni, da člani:

 • rešujejo problematiko, ki je povezana s študenti,
 • se zavzemajo za dobrobit študentov in
 • prispevajo k študentu prijaznejšemu ter kvalitetnejšemu študiju.

študentski svet

KAKO DELAMO?

Študentski svet Univerze v Mariboru dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah, ki jih sklicuje in vodi prorektor za študentska vprašanja. Študentski svet na sejah:

 • obravnava in daje mnenje o vseh splošnih, načelnih in posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov;
 • daje mnenje o kandidatih za rektorja in k predlogom za kandidate za prorektorje;
 • voli predstavnika študentov v upravni odbor univerze;
 • na predlog študentskih svetov članic predlaga kandidate iz vrst študentov v delovna telesa organov univerze in komisij univerze;
 • se vključuje v procese in aktivnosti samoevalvacije univerze;
 • ima pa tudi številne druge naloge.

Študentje lahko torej preko študentskega sveta sodelujem​o v organih univerze, o posameznih zadevah podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten. Študentski svet Univerze v Mariboru zaseda običajno enkrat mesečno. Seje so javne, tako da se jih lahko, v kolikor vas zanima, udeležite.​​​

KAJ DELAMO?

Poleg sodelovanja v organih in podajanja ter zagovarjanja študentskega mnenja, Študentski svet Univerze v Mariboru pripravlja tudi razne obštudijske aktivnosti z namenom kakovostnega preživljanja obštudijskega časa in spodbujanja druženja med študenti. Med odmevnejše projekte spadajo:

 • Gremo na prvi rok,
 • Študentsko tekmovanje v raftih Univerze v Mariboru,
 • Univerzitetna športna liga za prvaka Univerze v Mariboru,
 • Maraton aerobike,
 • Krvodajalske akcije Univerze v Mariboru,
 • Teden zdravja,
 • Zbiranje sladkarij in igrač ter
 • Zbiranje zamaškov.