Študentski svet je organ fakultete oziroma univerze in je določen z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze in s Poslovnikom študentskega sveta. Je  edini zastopnik mnenj in interesov vseh študentov fakultete oziroma univerze v njenih organih,  v kombinaciji in s sodelovanjem s skupnostjo študentov pa izvaja program interesnih dejavnosti študentov.

 

Študentski svet Univerze v Mariboru deluje “Od študentov za študente”, kar pomeni, da člani:

–    rešujejo problematiko, ki je povezana s študenti,
–    se zavzemajo za dobrobit študentov,
–    prispevajo k študentu prijaznejšemu in kvalitetnejšemu študiju.

SESTAVA

Študentski svet (ŠS UM) sestavljajo predstavniki posameznih fakultet, ki enakopravno zastopajo vse članice univerze. Vsaka članica ima enega predstavnika, tako da je v študentskem svetu univerze trenutno zasedenih 17 stolčkov. Njihova mandatna doba traja dve leti.

KAKO DELAMO?

ŠS UM dela na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah, ki jih sklicuje in vodi prorektor za študentska vprašanja. Študentski svet Univerze v Mariboru na sejah:

– obravnava in daje mnenje o vseh splošnih, načelnih in posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov;

– daje mnenje o kandidatih za rektorja in k predlogom za kandidate za prorektorje;

– voli predstavnika študentov v upravni odbor univerze;

– na predlog študentskih svetov članic predlaga kandidate iz vrst študentov v delovna telesa organov univerze in komisij univerze;

– se vključuje v procese in aktivnosti samoevalvacije univerze;

– ima pa tudi številne druge naloge.

Študentje lahko torej preko študentskega sveta tudi sodelujemo v organih univerze, o posameznih zadevah podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je naš glas vedno in povsod prisoten. Študentski svet univerze zaseda običajno enkrat mesečno. Seje so javne, tako da se jih lahko, v kolikor vas zanima, udeležite.

KAJ DELAMO?

Poleg sodelovanja v organih univerze ter podajanja in zagovarjanja študentskega mnenja Študentski svet UM pripravlja razne obštudijske aktivnosti za študente z namenom kakovostnega preživljanja obštudijskega časa in spodbujanja druženja med študenti. Med odmevnejše projekte spadajo:

– Gremo na prvi rok,

– Študentsko tekmovanje v raftih,

– krvodajalske akcije,

– Teden zdravja,

– Zbiranje sladkraij in zamaškov,

– razna izobraževanja in delavnice.