Začetek novega študijskega leta se že bliža, a pred tem je potrebno še marsikaj urediti! Da boš pripravljen na novo uspešno študijsko leto, smo pripravili seznam opravil, na katere ne smeš pozabiti in jih lahko urediš še pred samim začetkom.

1.      Subvencionirana prehrana

Da kot študent ne boš lačen, opravi vpis v sistem za koriščenje subvencionirane študentske prehrane. Če že imaš urejen vpis na fakulteti, je priporočljivo, da to urediš še preden na vpisnih mestih nastane gneča.

V letošnjem letu prihaja do sprememb pri vpisu študentov, ki so že v sistemu subvencionirane študentske prehrane (SŠP). V tem primeru za prihajajoče študijsko leto ni potreben osebni obisk na točki SŠP, temveč boš lahko pravico podaljšal preko aplikacije SŠP ali spletne strani www.studentska-prehrana.si s potrditvijo, da želiš tudi v prihajajočem letu koristiti pravico do SŠP.

To lahko storiš na dva načina:

 • V aplikaciji v osebnem profilu označiš “Dovoli podaljšanje“.
 • V svojem osebnem profilu na spletni strani www.studentska-prehrana.si označiš “Dovoli podaljšanje“.

Če se prvič vpisuješ v sistem SŠP, je še vedno potreben prvi obisk na točki SŠP.

Navodila za vpis in podatke o odpiralnem času točk SŠP lahko najdeš tukaj.

   2.      Subvencionirana vozovnica javnega prometa

Tudi letos si lahko še pred začetkom novega študijskega leta urediš vozovnico za javni prevoz, ki ti bo olajšala pot med domom in fakulteto. Za uporabo javnega prometa lahko pridobiš tudi subvencijo, za katero lahko vlogo oddaš kar preko spleta.

Več o tem kaj moraš narediti, kaj potrebuješ, kakšni so pogoji in o celotnem postopku oddaje elektronske vloge ali osebne oddaje vloge, je na voljo v tem članku.

   3.      Štipendije

V času študija lahko prejemaš tudi štipendije, ki so namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem. Na voljo so državne, Zoisove, občinske (npr. Štipendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Maribor), kadrovske štipendije, Ad Futura ter mnoge druge. Vzemi si nekaj časa in razišči možne štipendije – morda najdeš kakšno primerno zase.

Državna štipendija

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Z državno štipendijo želi država spodbuditi izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni upravičencev. Dodeljujejo jo pristojni centri za socialno delo tako za študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi.

Do državne štipendije ste upravičeni dijaki in študenti, ki izpolnjujete naslednje pogoje:

 • ste državljani Republike Slovenije,
 • ste pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisani v program nižjega poklicnega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja oziroma ste pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja 1. ali 2. stopnje,
 • niste v delovnem razmerju, ne opravljate samostojne registrirane dejavnosti, niste vpisani v evidenco brezposelnih oseb, niste poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
 • povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 56 % neto povprečne plače na osebo v istem obdobju.

Roki za oddajo

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni določen, saj štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Svetujemo ti, da kot študent vlogo za dodelitev štipendije vložiš septembra, da boš ob izpolnjevanju pogojev upravičen do štipendije s 1. oktobrom.

Septembra lahko na pristojni center za socialno delo oddaš tudi nepopolne vloge, če se zaradi vpisnih rokov posameznih izobraževalnih ustanov do takrat še ne boš mogel vpisati.

Združljivost z drugimi štipendijami

Državno štipendijo lahko kombiniraš s:

 • sofinancirano kadrovsko štipendijo,
 • štipendijo za deficitarne poklice,
 • štipendijami Ad futura za študijske obiske in sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Državne in Zoisove štipendije ni možno kombinirati.

Vir: https://www.gov.si/

Zoisove štipendije

Zoisova štipendija je namenjena dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Zoisove štipendije se dodelijo najuspešnejšim vlagateljem vlog, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje: 

 • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek, 
 • dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh, 
 • izpolnjujejo tudi ostale zahtevane pogoje in 
 • prehajajo na višjo raven izobraževanja, na kateri Zoisove štipendije še niso prejemali. 

Roki za oddajo

Združljivost z drugimi štipendijami

Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo, s štipendijo Ad futura, niti s štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Hkrati s Zoisovo štipendijo se lahko prejema kadrovsko štipendijo (razen, če ta tega ne dovoljuje), štipendijo za deficitarne poklice in tudi štipendijo Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. 

Vir: https://www.srips-rs.si/

Štipendije Ad Futura

Štipendije Ad futura so namenjene izboljšanju strokovne usposobljenostizagotovitvi kadrov za razvoj in inovacije na različnih znanstvenih področjih ter prenosu znanja in dobrih praks, da se izboljša konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Štipendije Ad futura se dodelijo za mednarodno mobilnost za:

Na podstraneh so podrobno opisane posamezne štipendije, tako merila, višina kot tudi pogoji za pridobitev.

Vir: https://www.srips-rs.si/

Štipendiranje nadarjenih študentov Mestne občine Maribor

Na podlagi Pravilnika o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov so do štipendije upravičene osebe s statusom študenta dodiplomskega študija vključno od drugega letnika do začetka absolventskega staža ter osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega študija od prvega letnika dalje do začetka absolventskega staža (v nadaljnjem besedilu: kandidati), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke, niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje,
 • nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.

Izjemoma se lahko podeli štipendija tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje alineje predhodnega odstavka, če na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje iz tretje oziroma četrte alineje predhodnega odstavka izpolnjujejo.

Za izjemne dosežke na posameznem področju se šteje:

 • najvišja mesta na šolskem tekmovanju,
 • najvišja mesta na regijskem tekmovanju,
 • najvišja mesta na državnem tekmovanju,
 • priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
 • udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju,
 • nagrajeno znanstveno raziskovalno, razvojno ali umetniško delo,
 • objave znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku,
 • drugi izjemni dosežki, ki so posebej opredeljeni v kriterijih.

Rok in način za oddajo vlog

Vlogo lahko oddaš najkasneje do 15. 10. 2020.

Kandidati vlogo oddate v zaprti ovojnici (kuverti), na katero nalepijo izpolnjeni obrazec z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za štipendiranje nadarjenih 1. dijakov in 2. študentov Mestne občine Maribor za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 (obkrožite številko pred vrsto štipendije za katero kandidirate: 1. dijakov ali 2. študentov)«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Vlogo kandidati pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor ali osebno vložijo v sobi 14/pritličje Mestne občine Maribor, v poslovnem času.

Vir: http://www.maribor.si/

   4.      Študentsko delo

V kolikor želiš ob študiju še kaj zaslužiti in pridobiti nove izkušnje, delovne navade ter poznanstva z želenega področja dela, ne pozabi obiskati poslovalnico študentskega servisa. Uredi in podaljšaj članstvo, kar lahko storiš tudi preko spletnih obrazcev. Četudi si že član določenega študentskega servisa, je z novim študijskim letom potrebno članstvo podaljšati.

Večinoma za novo članstvo potrebuješ osebni dokument, številko osebnega bančnega računa, davčno številko ter dokazilo o statusu (potrdilo o vpisu ali z nalepko potrjeno študentsko izkaznico), za podaljšanje članstva pa le dokazil o statusu.

   5.      Študentski statusi

Če se ob študiju srečuješ s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo polno in učinkovito vključevanje v študijskem procesu, lahko na svoji fakulteti zaprosiš za poseben študentski status, s katerim si upravičen do prilagojenih pogojev. Na Univerzi v Mariboru so naslednje kategorije študentov s posebnim statusom:

 • študent vrhunski športniki,
 • študent priznani umetniki,
 • dolgotrajno bolni študent,
 • študent invalidi,
 • študent funkcionar,
 • študent, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje za izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).

Vlogo za pridobitev posebnega študentskega statusa vložiš v referat fakultete.