Na podlagi 14. točke drugega drugega odstavka 287. člena Statuta Univerze v Mariboru ter zaradi poteka mandata članom Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov je rektor Univerze v Mariboru izdal Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru.

Senat univerze je strokovni organ univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru, kot predstavniki znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij, ki morajo biti enakopravno in ustrezno zastopana v Senatu s tem, da ima vsaka članica vsaj enega člana.

V Senat univerze Študentski svet izvoli predstavnike, ki morajo imeti status študenta, tako da ima Senat univerze najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.

Mandatna doba članov Senata univerze traja štiri leta, predstavnikov študentov pa dve leti. Ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno izvoljena v Senat univerze.

Funkciji članstva v senatu univerze in upravnem odboru univerze sta nezdružljivi.


Kandidacijski postopek za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov se prične z dnem objave tega razpisa in se zaključi dne 13. 5. 2021 ob 12:00.

Volitve za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov se izvedejo najkasneje do 28. 5. 2021 do 16:00 na seji Študentskega sveta Univerze v Mariboru.


V Senat Univerze v Mariboru se voli 9 predstavnikov študentov. Novo izvoljenim članom Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov poteče mandatna doba z dnem 31. 5. 2023.

Pravico kandidirati oziroma biti voljen ima vsak študent s statusom študenta Univerze v Mariboru.

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa – Obrazec 1. Kandidaturi morata biti priložena podpisana izjava o varovanju osebnih podatkov (O_IVOP) in veljavno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2020/2021.

Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 13. 5. 2021 (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom: »Kandidatura za člana Senata UM iz vrst študentov – NE ODPIRAJ!«.

Kandidatura, ki bo dostavljena na rektorat Univerze v Mariboru po preteku roka za vložitev kandidature, se ne bo obravnavala kot kandidatura za člana Senata Univerze v Mariboru in se bo zavržena kot prepozna.


PRILOGA:

Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru

Kandidatura za člana Senata UM iz vrst študentov UM in Izjava o varovanju osebnih podatkov (O_IVOP) – (Obrazec 1)