Predmet poziva

Predmet poziva je dodatno sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic Univerze v Mariboru (UM) (kot študentski svet članice UM se za namen tega poziva šteje tudi Študentski svet stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru) v letu 2021 (v nadaljevanju: Dodatni poziv). Z dodatnim sofinanciranjem se sofinancira stroške delovanja in programov dela študentskih svetov članic v letu 2021, ki so jih študentski sveti članic prijavili na Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic v letu 2021, ki je bil objavljen 7. 1. 2021 (v nadaljevanju: Poziv), z namenom:

 • zagotavljanja kakovostnega delovanja študentskih svetov članic, študentskih svetov letnikov ter sosvetov članic,
 • spodbujanja razvoja dejavnosti študentov Univerze v Mariboru s podporo kvalitetnim programom, ki prispevajo k prijaznemu in kvalitetnemu študiju ter vključevanju študentov v širši družbeni prostor.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za dodelitev sredstev

1. Na Dodatni poziv se lahko prijavijo študentski sveti članic ter Študentski svet stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru, ki so se že predhodno prijavili na Poziv z dne 7. 1. 2021, sklenili Sporazum o sofinanciranju programa študentskega sveta članice (v nadaljevanju: Sporazum) in prejeli sredstva po sklenjenem Sporazumu (v nadaljevanju: vlagatelji).

2.  Ker gre za dodatno sofinanciranje programa interesnih dejavnosti, lahko vlagatelji na Dodaten poziv prijavijo zgolj nove projekte, ki predhodno niso bili prijavljeni na podlagi Poziva z dne 7. 1. 2021.

3. Na poziv se prijavijo projekti, ki bodo zajemali vsebine skladne s cilji Študentskega sveta Univerze v Mariboru in sicer imajo prioritete projekti z vsebinami:

 • aktualna univerzitetna ali družbena problematika;
 • zdravje in šport;
 • projekti na področju humanitarne in zdravstvene ozaveščenosti;
 • promocijske aktivnosti na področju mobilnosti;
 • kulturno umetniški projekti;
 • mednarodne ekskurzije;
 • družabni dogodki.

4. lzjemoma se lahko prijavijo že prijavljeni projekti, ki so bili del prijave na Poziv z dne 7. 1. 2021. V taksnem primeru so vlagatelji upravičeni do prijave zgolj tistih vsebin, ki niso bile zajete v oddani vlogi na prvotni Poziv z dne 7. 1. 2021. Vlagatelji morajo taksno prijavo natančno upravičiti z obrazložitvijo, kako bodo te dodatne vsebine nadgradili oz. spremenili projekt prijavljen na podlagi prvotnega Poziva.

5. Za vsak projekt, ki se prijavlja, je potrebno oddati vlogo v fizični obliki na svojem razpisnem obrazcu (Obr.:2 P.SSC). Prav tako je potrebno v predpisanem roku posredovati tudi izpolnjen obrazec v elektronski obliki na naslov: kids@um.si.

6. Prijavljeni projekti morajo vsebovati okvirno načrtovan terminski razpored izvedbe.

7. Ob oddaji končnega vsebinskega in finančnega poročila za leto 2021, je potrebno za izvedene projekte poleg računov priložiti dodatno gradivo (slikovno gradivo, plakati, liste prisotnosti udeležencev, itd.) s katerim se prikaze način izvedbe.

8. Vloge morajo biti poslane s priporočeno pesto ali vložene fizično na Rektoratu Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, ter posredovane tudi v elektronski obliki na naslov: kids@um.si, najpozneje do 20. 8. 2021 do 12.00 ure. Vloge, ki prispejo po izteku roka, se štejejo za nepravočasne in se jih zavrže s sklepom, zoper katerega ni mogoče vložiti pritožbe.

9. Odgovorna oseba vlagatelja mora s podpisom soglašati z merili in pogoji, navedenimi v Dodatnem pozivu in pripadajoči dokumentaciji ter potrditi resničnost oz. točnost navedb v vlogi, ki ustrezajo dejanskemu stanju.

10. Odgovorna oseba vlagatelja poda tudi soglasje k preverjanju namenske porabe sredstev, ki jih pridobi na podlagi tega Dodatnega poziva.

Navedba meril za dodelitev sredstev

Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevani predvsem naslednji pogoji in merila:

 • pogoji, navedeni v 2. točki Dodatnega poziva;
 • prijavljeni projekti izpolnjujejo vsebinske pogoje, določene v 2. točki Dodatnega poziva (st. 3); kakovost oddanega 1. delnega vsebinskega in finančnega poročila o realizaciji izvajanja programa izvajalca, za obdobje 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021, zahtevanega po Sporazumu, sklenjenem na podlagi Poziva;
 • kakovost realizacije programa izvajalca prijavljenega na Poziv do 31. 5. 2021;
 • kakovost vsebine projektov: spodbujanje trajnostnega razvoja dejavnosti študentov Univerze v Mariboru, s podporo kvaliteti studijskega procesa oz. bivanja v študentskih domovih;
 • inovativnost vsebine projektov z razvojno naravnanostjo.

Sredstva, ki bodo na podlagi tega Dodatnega poziva dodeljena posameznim študentskim svetom članic oziroma Študentskemu svetu stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru, morajo biti porabljena izključno za namen, za katera so bila podeljena, to je za namen, kot je opredeljen v vlogi na Dodatni poziv in sicer najkasneje do 31. 12. 2021.

Dodatna pojasnila (izvleček iz Poziva za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic v letu 2021)

Posebej izpostavljamo, da so bile dejavnosti kot so: motivacijski vikend SS članice, brucovanja in ostale jasno predvidljive dejavnosti, ki bodo izvedene v sledečem koledarskem letu, predmet prvotnega Poziva za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov v letu 2021 z dne 7.1. 2021 in NISO PREDMET tega Dodatnega poziva za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov v letu 2021.

Sredstva na podlagi tega Dodatnega poziva so namenjena v prvi vrsti delovanju in projektom SS članic in ne posameznim društvom na fakulteti. Glede na navedeno, se lahko v vlogi, posredovani na podlagi Dodatnega poziva navede največ en projekt, ki bo izveden izključno iz strani društva delujočega na članici.

Rok za predložitev vlog in način predložitve

Vloga za dodatno sofinanciranje se odda na predpisanih obrazcih v skladu s tern Dodatnim pozivom. Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna ustrezna označba:

 • »Poziv za dodatno sofinanciranje- SS UM. NE ODPIRAJ«.

Na hrbtni strani ovojnice naj bo napisan naslov vlagatelja.

Vlagatelj mora vlogo na Dodatni poziv za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, ter v elektronski obliki na naslov: kids@um.si, najpozneje do: 20. 8. 2021 do 12.00 ure (datum in ura prispetja). Vlogo je mogoče oddati tudi fizično na Rektoratu Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v vložišču, najpozneje do 20. 8. 2021 do 12.00 ure.

Vloga se šteje za popolno, v kolikor vsebuje v celoti izpolnjena in podpisana oziroma potrjena obrazca razpisne dokumentacije (Obr.:1 P.ŠSC. in Obr.:2 P.ŠSC.).

Ce posredovana vloga ni popolna, se vlagatelja obvesti, da jo dopolni v roku treh (3) delovnih dni od dneva prejema poziva za dopolnitev.

Za nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega stavka ne dopolnijo, se šteje, da je vlagatelj vlogo umaknil in se delež sredstev, ki bi mu sicer pripadel, razdeli skladno s Pravilnikom o izvajanju interesnih dejavnosti študentov Univerze v Mariboru.