Predmet javnega razpisa je štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev štipendije, opredeljene v 3. točki tega razpisa, v šolskem letu 2021/2022, ki traja od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 oziroma študijskem letu 2021/2022, ki traja od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022.

POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE (UPRAVIČENCI)

Na razpis se lahko prijavijo:

 • dijaki, ki so prvič vpisani v srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji od vključno drugega letnika,
 • študenti, ki so prvič vpisani v dodiplomski študij ali enoviti magistrski študij v Republiki Sloveniji ali v tujini od vključno drugega letnika in
 • študenti, ki so prvič vpisani v podiplomski magistrski študij v Republiki Sloveniji ali v tujini od vkljueno prvega letnika do začetka absolventskega staža,


če v skladu z Odlokom o štipendiranju nadarjenih dijakov in Študentov v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, it. 12/2021; v nadaljevanju: Odlok) izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebtvališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povpreeno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem študijskem letu dosegli kot študentje povpreeno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so skladno z merili drugega odstavka 15. člena Odloka v preteklem šolskem oziroma študijskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • nimnajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost,
 • niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe ali ustanovitelji oziroma soustanovitelji zavoda,
 • ne prejemajo druge štipendije in
 • ne prejemajo dohodkov iz drugih virov.


lzjemoma se lahko podeli štipendija tudi kandidatu, ki ne izpolnjuje pogoja iz tretje oziroma četrte alineje predhodnega odstavka, de na posameznem področju dosega izjemne dosežke, primerljive v evropskem in/ali svetovnem prostoru, ter so ti nad dosežki tistih kandidatov, ki pogoje iz tretje oziroma četrte alineje predhodnega odstavka izpolnjujejo. V tem primeru povprečna ocena dijaka ne sme biti nižja od ocene 3, povprečna ocena študenta pa ne nižja od ocene 7.

Za izjemne dosežke na posameznem podroeju se šteje:

 • najvišja mesta na šolskem/univerzitetnem/klubskem tekmovanju in natečaju,
 • najvišja mesta na občinskem/regijskem tekmovanju in natečaju,
 • najvišja mesta na državnem tekmovanju in natečaju,
 • udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju in natečaju,
 • poustvarjalne aktivnosti,
 • objave in predstavitve samostojnih avtorskih del,
 • dodatna izobraževanja,
 • vodilne funkcije,
 • nagrade, pohvale, diplome in priznanja, in
 • aktivna prostovoljna dejavnost in tutorstvo.

Upravičenci lahko pridobijo štipendijo za nadarjene dijake in študente Mestne občine Maribor le enkrat za izobraževanje na isti stopnji izobraževanja.

VISINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV

Za podelitev štipendij nadarjenim dijakom in študentom po tem razpisu je v proračunu Mestne občine Maribor za leto 2022 predvidenih 98.880,00 EUR.

ROK IN NAČIN ZA ODDAJO PRIJAVE

 • dijaki oddajo prijavo najkasneje do 15. 9. 2021,
 • študenti oddajo prijavo najkasneje do 15. 10. 2021.

Kandidati prijavo oddajo v zaprti ovojnici (kuverti), na katero nalepijo izpolnjeni obrazec z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za štipendiranje nadarjenih 1. dijakov in 2. študentov v Mestni občini Maribor za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Na obrazcu mora kandidat obkrožiti številko pred vrsto štipendije za katero kandidira, in sicer obkroži številko 1., če kandidira za pridobitev štipendije za nadarjene dijake, oziroma obkroži številko 2., če kandidira za pridobitev štipendije za nadarjene študente.
Prijavo kandidati pošljejo izključno priporočeno po pošti na naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

PRILOGE

1. Javni razpis za nadarjene dijake in studente 2021

2. Prijava na javni razpis za podelitev štipendije za nadarjene dijake in študente 2021

3. Izjava kandidata-kandidatke za štipendijo 2021

4. Obrazec za kuverto za nadarjene dijake in študente 2021

5. Vzorec pogodbe o štipendiranju za nadarjene dijake in študente 2021

Odlok o štipenditanju nadarjenih dijakov in študentov