PONI Podravje predstavlja model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej.

Udeleženci so za obdobje 4 mesecev zaposlenih pri enem izmed partnerjev projekta PONI Podravje – Regionalni razvojni agenciji za Podravje – Maribor, Razvojni agenciji Slovenske Gorice, d.o.o. ali Znanstveno-raziskovalnem središču Bistra Ptuj. V teh 4 mesecih so zaposleni za polni delovni čas, v času zaposlitve pa razvijajo svojo podjetniško idejo.

Komu je projekt namenjen? Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe ali status brezposelne osebe.

Kdo se lahko vključi? Pogoji za vključitev so:

  • Kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta.
  • Kandidat mora imeti stalno ali začasni prebivališče v eni izmed občin podravske regije.
  • Kandidat še ni bil vključen v katerikoli program Podjetno v svet podjetništva.
  • Kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.
  • Kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.

Prijavitelji morajo ob prijavi priložiti:

  • izpolnjen Prijavni obrazec,
  • življenjepis,
  • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
  • izpis obdobij zavarovanj, iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (izpis se pridobi na ZZZS ali ZPIZ),
  • fotokopijo dokazila o začasnem prebivališču, v kolikor je prijavljeno.

29. 9. 2021 ob 10. uri pa bo preko MS Teams potekal informativni dan, kjer bo možno dobiti vse informacije o projektu in vključitvi v projekt.

Prijava za udeležbo na informativnem dnevu: poni@rra-podravje.si.

Predvideni termini objave naslednjih pozivov so: januar 2022, maj 2022 in oktober 2022.

KONTAKT: Irena Podletnik; irena.podletnik@rra-podravje.si, tel.: 02/333 13 00.