V teku so postopki volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru, ki je najvišji organ demokratičnega odločanja študentov na Univerzi v Mariboru.

Znani so kandidati na volitvah.

Vse oddane vloge je pregledala Volilna komisija univerze za volitve študentov na svoji seji, dne 14. 5. 2024 in pripravila  Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur.

Spremljajte to objavo, saj bomo tukaj objavljali vse informacije povezane s postopkom volitev – tako kandidatne liste, kot tudi rezultate volitev.

Kako potekajo volitve?

22. 4. 2024 je bil objavljen Sklep o razpisu rednih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru, ki ga izdaja prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, Nomi Hrast za:

  • člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru iz članic Univerze v Mariboru ter Študentskih domov Univerze v Mariboru, in za
  • namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru iz članic Univerze v Mariboru ter Študentskih domov Univerze v Mariboru.

Študentski svet Univerze v Mariboru sestavljajo predstavniki posameznih članic Univerze v Mariboru in Študentskih domov Univerze v Mariboru, tako da so enakopravno zastopani interesi vseh članic Univerze. Tako ima torej vsaka fakulteta in Študentski domovi UM po 2 predstavnika.

Člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru volijo študentski sveti članic Univerze v Mariboru ter Študentski svet stanovalcev študentskih domov Univerze v Mariboru.

Mandatna doba članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru traja dve leti oziroma do konstituiranja novoizvoljenega Študentskega sveta Univerze v Mariboru.

Volitve za člane ter namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru se bodo  izvedle v času od 3. 6. 2024 do 14. 6. 2024 do 12. ure, na sejah študentskih svetih članic Univerze v Mariboru in Študentskem svetu stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru.


Za spremljanje kandidacijskega postopka spremljajte: https://ssum.um.si/

V primeru vprašanj glede volilnega postopka ali težav se obrnite na Volilno komisijo univerze za volitve študentov: studentske.volitve@um.si.


Priloga:

Sklep o razpisu rednih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane in namestnike članov ŠSUM na dan 14. 5. 2024