Subscribe Now

Trending News

Stalna delovna komisija za obštudijske zadeve

Poslanstvo delovne komisije za obštudijske zadeve je študentom Univerze v Mariboru omogočiti kakovostno preživetje obštudijskega časa ter študente z organiziranimi aktivnostmi na splošno spodbujati k športni aktivnosti in zdravemu življenjskemu slogu. To jim omogočamo s kvalitetnimi in raznolikimi projekti.

Komisijo sestavljajo predsednik in člani komisije. Srečujejo se na sestankih, na katerih se dogovarjajo o začrtanih projektih ter o sami izvedbi le teh. Pri izvedbi sodelujemo z različnimi društvi, klubi, plesnimi šolami, itd. Potrudimo se tudi, da za študente zagotovimo praktične sponzorske nagrade, ki so jih študentje vedno veseli.

Projekti, ki jih Stalna delovna komisija za obštudijske zadeve ŠS UM izvaja oziroma pomaga pri izpeljavi so naslednji projekti.  Kot že samo ime pove, pred zimskim izpitnim obdobjem organiziramo Predizpitni maraton aerobike, kjer vaditelji z različnimi vajami ob glasbi vodijo študente. V jesenskem in zimskem času se odvija Univerzitetna športna liga za prvaka Univerze v Mariboru, ekipe posameznih fakultet se pomerijo v košarki, nogometu ali odbojki. Liga se zaključi v spomladanskem času, kjer se igra finale in kjer dobimo najboljše univerzitetne ekipe. Maraton aerobike ob dnevu žena – študentke se ga rade udeležijo in sprostijo po zaključku izpitnega obdobja. Pri projektu Teden zdravja obeležimo Svetovni dan zdravja, ki ga praznujemo 7. aprila. Vse aktivnosti so skoncentrirane v tednu  dogajanja, zajemano pa zelo raznolike dejavnosti. Pred zasluženimi poletnimi počitnicami v okviru Festivala Lent organiziramo Študentsko tekmovanje v raftih Univerze v Mariboru. Študentje v ekipah tekmujejo, kdo bo najhitrejši na reki Dravi. Predvsem pa je pomembno druženje med študenti.

Stalna delovna komisija za obštudijske zadeve ŠS UM pripravlja projekte, ki so namenjeni članom Študentskega sveta Univerze v Mariboru ter prodekanom študentom. Ti projekti so Izobraževalno – motivacijski vikend ŠSUM, Zaključno druženje ob koncu koledarskega leta, različne ekskurzije, itd. Namen projektov je povezovanje študentskih predstavnikov ter motivacija za nadaljnje delo.

Stalna delovna komisija za socialne zadeve

V okviru delovnih komisij Študentskega sveta UM deluje tudi delovna komisija za socialne zadeve, katere glavna naloga je izvedba različnih humanitarnih projektov, ki jih izvajamo skozi celotno leto. Med najbolj odmevne projekte zagotovo sodijo krvodajalske akcije Univerze v Mariboru, kjer se še posebej pokaže nesebičnost in pripravljenost mariborskih študentov. V okviru teh akcij, ki jih izvajamo dvakrat letno sodelujemo z organizacijami, kot so Rdeči križ, v preteklosti pa se je kot pozitivna izkušnja pokazalo tudi sodelovanje z Epruvetko ter Nogometnim klubom Maribor. Na ta način študentom ne samo približamo odvzem krvi, ampak jih tudi obvestimo o možnosti darovanja organov in kostnega mozga, saj se ravno na teh akcijah lahko odločijo še za to vrsto dobrodelnosti.

Organiziramo tudi kar nekaj drugih tradicionalnih projektov, kot so zbiranje zamaškov ter zbiranje sladkarij in igrač. Pri zbiranju zamaškov stopimo v kontakt z družino ter jim pomagamo pri zbiranju. Pri zbiranju igrač in sladkarij pod sloganom »Za igriv otroški nasmeh« pa sodelujemo z Zvezo prijateljev mladine Maribor, kjer ob koncu zbiranja igrač in sladkarij razveselimo otroke na njihovem božičnem obdarovanju.

Stalna delovna komisija za študijske zadeve

Stalna delovna komisija za študijske zadeve Študentskega sveta Univerze v Mariboru skozi celotno študijsko leto aktivno spremlja in rešuje študentsko problematiko.  Namen delovanja Komisije za študijske zadeve ŠS UM je izboljšanje kakovosti na Univerzi v Mariboru in povezovanje študentskih predstavnikov ter spodbujanje le teh h kritičnemu razmišljanju in proaktivnemu delovanju.

Stalni projekti oz. naloge Komisije za študijske zadeve ŠS UM:

  • aktivno spremljanje in reševanje študijske problematike,
  • podajanje pripomb in predlogov na zakonske akte in s tem izboljšanje položaja študentov UM,
  • priprava izobraževanja študentskih predstavnikov po članicah,
  • organizacija in priprava promocije študentske ankete po članicah.

To leto smo prvič organizirali poglobljeno izobraževanje študentskih predstavnikov na vseh članicah UM. Študentski predstavniki morajo aktivno zastopati pravice študentov posamezne fakultete, zato morajo biti o delovanju fakultete in univerze dobro seznanjeni. Vsak semester se povežemo s študentskimi svetovi članic in pripravimo promocijo študentske ankete, za katero se zavedamo, da predstavlja pomemben instrument za povečanje kakovosti izobraževalnega procesa na Univerzi v Mariboru.

V sklopu komisije smo pripravljali etični kodeks študentov, ki je namenjen uravnavanju odnosov med študenti Univerze v Mariboru in odnosov do okolja, kjer le-ta deluje. Cilj kodeksa je izgradnja etične identitete, kulture ter življenja študentov na Univerzi v Mariboru.

V prihodnje bomo pripravili priročnik za prodekane študente, ki bo namenjen študentom, ki se na novo znajdejo na funkciji. Poenotiti želimo smernice za tutorje študente na posameznih članicah in sestaviti skupni tutorski pravilnik, ki bo opredeljeval osnovne naloge tutorja študenta. Prav tako pa želimo v prihodnje organizirati delavnice mehkih veščin, s katerimi želimo študentom ponuditi nova uporabna znanja, pridobljena na sproščen in družaben način.

Stalna delovna komisija za kakovost

Stalna delovna komisija Študentskega sveta Univerze v Mariboru za kakovost je delovno telo študentskega sveta in je zadolžena za dvig ravni sodelovanja študentov pri politikah in procesih zagotavljanja kakovosti na Univerzi v Mariboru.

Skladno s Standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostorju ESG 2015 (European Standards and Guidelines for quality Assurance in the European Higher Education Area 2015; v nadaljevanju: ESG standardi) morajo visokošolski zavodi imeti politiko za zagotavljanje kakovosti, ki je javno objavljena in je sestavni del njihovega strateškega menedžmenta. Notranji deležniki bi morali razviti in izvajati politiko s pomočjo ustreznih struktur in procesov, pri čemer bi vključevali tudi zunanje deležnike. Prav tako so politike in postopki glavni stebri usklajenega sistema zagotavljanja institucionalne kakovosti, ki tvori zaključen krog za nenehno izboljševanje zavoda in prispeva k odgovornosti zavoda. Podpira tudi razvoj kulture kakovosti, v kateri morajo vsi notranji deležniki prevzeti odgovornost za kakovost in morajo sodelovati pri zagotavljanju kakovosti na vseh ravneh zavoda (povzeto po: 1.1. standard ESG). Iz navedenega izhaja, da je potrebno v politike in procese zagotavljanja kakovosti na vseh ravneh vključevati študente.

Primarno poslanstvo Stalne delovne komisije ŠS UM za kakovost je (v nadaljevanju: Stalna delovna komisija ŠS UM za kakovost) dvig ravni spremljanja in zagotavljanja kakovosti na Univerzi v Mariboru s strani njenih študentov. Študenti, člani komisije, se pri svojem delu kot študentski predstavniki povsem osredotočajo na spremljanje procesov in politik zagotavljanja kakovosti na UM.

Komisija bo v zvezi s politikami in procesi zagotavljanja kakovosti vzpostavila vez s študentskimi sveti članic, študenti člani Komisij za kakovost članic ter študenti, člani Komisije za kakovost univerze. Obravnavala bo način vključevanja študentov v vse pomembne procese zagotavljanja kakovosti (priprava samoevalvacijskih poročil, izvedba akcijskih načrtov, priprava drugih dokumentov).

Vzporedno s tem je v delovne procese Stalne delovne komisije za kakovost ŠS UM vključen Oddelek za kakovost in trajnostni razvoj rektorata UM. Na ta način se vzpostavlja trajna komunikacijska in delovna vez med študentskimi predstavniki in strokovno službo rektorata, ki je pristojna za spremljanje in razvijanje kakovosti na Univerzi v Mariboru.

Preko delovnih procesov, ki jih izvaja Stalna delovna komisija za kakovost ŠS UM bodo študentje pripravljeni sprotno poročati o študentskem vidiku stanja na področju kakovosti in bodo lahko zaradi tega predlagali izboljšave na pristojnih organih in komisijah UM. Študenti smo namreč tisti, ki bi morali z aktivnim vložkom energije sodelovati pri skupni izgradnji višjega in visokega šolstva, ki bo prijazno in zadovoljivo skrbelo za izpolnjevanje študentskih želja po znanju in razvoju osebnosti ter talentov. Prav neodvisno in kakovostno visoko in višje šolstvo je tisto, ki kreira prihodnost družbe in lahko zato dolgoročno pripomore k izboljšavi družbenih razmer.

Komisija za interesne dejavnosti študentov Univerze v Mariboru

Komisija za interesne dejavnosti študentov Univerze v Mariboru (KIDŠ) je komisija, ki deluje v okviru Študentskega sveta Univerze v Mariboru in jo sestavljajo 3 člani Študentskega sveta UM, prorektor za študentska vprašanja UM in predstavnik Upravnega odbora UM. Temeljna naloga komisije je sledenje in vzpostavitev nadzora nad programi dela, ki jih Študentski svetovi prijavijo v začetku koledarskega leta in so jih tekom leta dolžni izvesti. KIDŠ se seznani s programom dela študentskega sveta posamezne članice, ko ta odda prijavo na Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela ŠS članic ter prijavo na Delni poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela ŠS članic.

Naloga KIDŠ je priprava Poziva za sofinanciranje izvajanja programa interesnih dejavnosti študentskih svetov članic za tekoče leto, Poziva za dodatno sofinanciranje interesnih dejavnosti študentskih svetov članic za tekoče leto in obrazca za ocenjevanje obeh pozivov. Sledenje programom članom KIDŠ omogočajo Končna vsebinska in finančna poročila ter Delna vsebinska in finančna poročila, ki so jih predsedniki študentskih svetov članice dolžni pripraviti in oddati.

Pomembnejši nalogi komisije sta tudi priprava obrazca za Končno in Delno vsebinsko in finančno poročilo ter pregled oddanih poročil. Po temeljitem pregledu Končnih vsebinskih in finančnih poročil ter na podlagi prijave plana dela študentskega sveta članice v začetku koledarskega leta KIDŠ pripravi predlog razdelitve sredstev med vseh 18 študentskih svetov, ki ga mora potrditi Študentski svet Univerze v Mariboru.

KIDŠ zaseda vsak mesec, na sejah člani obravnavajo morebitne prošnje študentskih svetov glede vsebinskih in terminskih sprememb prijavljenih projektov. Člani komisije vsako leto oblikujejo smernice za kvalitetnejšo pripravo programa dela, ki so objavljene v Pozivu za sofinanciranje, saj je namen komisije pomoč študentskim svetom, da pripravijo čim bolj raznolike programe dela, ki zadostijo željam in interesom čim več študentov. Ker vsi študentski sveti članic delujejo pod okriljem Univerze v Mariboru, je ena izmed temeljnih nalog komisije tudi spremljanje promocije posameznih študentskih svetov in same Univerze v Mariboru na projektih, ki jih sofinancira.