Zaradi odstopne izjave enega člana in izgube statusa študenta treh članov Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov rektor Univerza v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, izdaja Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru.

Kandidacijski postopek za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov se prične z dnem objave tega razpisa in se zaključi dne 16. 10. 2018 ob 12. uriVolitve za člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov se izvedejo najkasneje do 9. 11. 2018 do 14. ure na Študentskem svetu Univerze v Mariboru.

Pravico kandidirati oz. biti voljen ima vsak študent s statusom študenta Univerze v Mariboru.

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa – obrazec 1 ter obvezno priloži original potrdila o vpisu za študijsko leto 2018/2019. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 16. 10. 2018 do 12. ure (datum in ura prispetja) v zaprti kuverti v vložišče univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom: »Kandidatura za člana Senata UM iz vrst študentov – NE ODPIRAJ!«.

Priloga: