Univerza v Mariboru je objavila javni razpis za sofinanciranje stroškov športa.

Univerza v Mariboru bo sofinancirala stroške udeležbe na državnih prvenstvih, mednarodnih, evropskih ali svetovnih športnih tekmovanjih, v organizaciji panožnih športnih zvez v Republiki Sloveniji, študentom Univerze v Mariboru, ki imajo veljaven status študenta v času prijave in izvedbe tekmovanja ter so vpisani v študijski program neodvisno od stopnje, ki ga izvaja Univerza v Mariboru. Prijavitelj ne sme biti v delovnem razmerju.

Pisno vlogo je potrebno oddati na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora vlogo na javni razpis za dodelitev sredstev poslati na naslov Univerza v Maribor, Odbor za šport, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom ˝Vloga za sofinanciranje – šport- NE ODPIRAJ!˝ Upoštevane bodo vse poslane vloge po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 10. 5. 2019 do 12. ure, vloge poslane z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče rektorata prispele do 10. 5. 2019 do 12. ure, ter osebno oddane vloge, ki bodo v vložišču rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor do 10. 5. 2019 do 12. ure.

Razpis in obrazec se nahajata v prilogi!

PRILOGE