​​​​​​​​​​​​​​​Senat univerze je najvišji akademski in strokovni organ univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru,  kot predstavniki znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij, ki morajo biti enakopravno in ustrezno zastopana v Senatu s tem, da ima vsaka članica vsaj enega člana. V senat Študentski svet Univerze v Mariboru izvoli predstavnike, ki morajo imeti status študenta, tako da ima senat univerze najmanj eno petino izvoljenih članov študentov.

V senat se voli 9 predstavnikov študentov. Pravico kandidirati oz. biti voljen ima vsak študent s statusom študenta Univerze v Mariboru.

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa ter obvezno priloži original potrdila o vpisu. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 11. 4. 2019 do 12. ure (datum in ura prispetja) v zaprti kuverti v vložišče univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom: »Kandidatura za člana Senata UM iz vrst študentov – ne odpiraj!«.

Priloge: