Izdan je bil sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru. Nadomestne volitve za člane ŠSUM potekajo za:

  • člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakultete za naravoslovje in matematiko, Pedagoške fakultete.
  • namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Medicinske fakultete, Pedagoške fakultete, Pravne fakultete.

Za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru in namestnika člana Študentskega sveta Univerze lahko kandidira vsak študent posamezne članice, ki ima status študenta Univerze v Mariboru.

Posamezen kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa (OBR. ŠT. 1, OBR. ŠT. 2) skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 7. 5. 2019, do 12. ure (datum in ura dospetja kandidatur), v zaprti kuverti v tajništvu članice, kjer kandidat kandidira, oz. v pisarni za sprejem pošte.

Kandidatura za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira, s pripisom: »Kandidatura za člana ŠS UM (navedba imena članice) – ne odpiraj!«.

Kandidatura za namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira, s pripisom: »Kandidatura za namestnika člana ŠS UM (navedba imena članice) – ne odpiraj!«.


Priloge: