Zaradi podanih odstopnih izjav predhodnih članov Komisije za človeške vire v raziskovanju, Komisije za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM in Disciplinskega sodišča II. stopnje je potrebno imenovanje novih članov iz vrst študentov.

Komisija za človeške vire v raziskovanju je začasna komisija Senata Univerze v Mariboru. Naloge komisije so spremljanje institucionalnih, nacionalnih pogojev in analiziranje ovir za implementacijo načel »Evropske Listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev skozi kadrovsko strategijo za raziskovalcev, implementacija priporočil Evropske komisije, oblikovanje predlogov sprememb ustreznih politik, strategij in akcijskih načrtov za njihovo implementacijo, oblikovanje predlogov in priporočil za dvig kakovosti politike, strategije, pripadajočega akcijskega načrta in univerzitetnega operativnega procesa upravljanja s človeškimi viri Univerze v Mariboru. Več tukaj!

Komisija za podelitev naslovov, priznanj in nagrad UM vodi postopke za podelitev naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru. Častni naslovi Univerze v Mariboru so: častni doktor, zaslužni profesor, dobrotnik Univerze v Mariboru. Nagrade in priznanja podeljuje Univerza v Mariboru za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispevajo k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med Univerzo v Mariboru in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega ali družbenega življenja. Prav tako pa Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom naslednje nagrade: Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji, nagrado Andreja Perlacha za najboljše raziskovalne in umetniške dosežke študentov posameznikov UM, priznanje Andreja Perlacha za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost skupin študentov UM, nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM, listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM, listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM, listino za naj prostovoljca študenta UM. Več tukaj!

Disciplinsko sodišče II. stopnje je na univerzi in je skupno vsem članicam univerze. Sestavljajo ga predsednik, ki ga imenuje rektor univerze in štirje člani, dva izmed katerih imenuje rektor univerze, preostala dva pa izvoli Študentski svet Univerze v Mariboru iz vrst študentov. Vsem naštetim traja mandatna doba dve leti od izvolitve . Disciplinska sodišča ugotavljajo odgovornost za kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov ter izrekajo ukrepe. Disciplinsko sodišče II. stopnje se ukvarja s pritožbami, ki jih vložijo obtoženi zoper sodbo disciplinskega sodišča I. stopnje, ki mora odločiti najkasneje v petnajstih dneh od prejema ugovora. Več tukaj (230.–244. člen)!

Vsi zainteresirani priložen obrazec posredujte na e-mail prorektor.student@um.si ali ga prinesite osebno v pisarno Študentskega sveta UM (rektorat, 3. nadstropje) do najkasneje ponedeljka, 6. 5. 2019, do 14. ure.

Priloge: