Zaradi podane odstopne izjave dosedanje predsednice Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru izdaja rektor Univerze v Mariboru poziv za podajo predlogov za predsednika Študentske volilne komisije Univerze v Mariboru.

Študentska volilna komisija Univerze v Mariboru je sestavljena iz predsednika in štirih članov ter dve namestnikov, ki sodelujeta pri delu študentske volilne komisije univerze s polno glasovalno pravico v primeru odsotnosti posameznega člana.

Kandidat za predsednika je lahko vsak študent, ki ima status študenta.

Študentsko volilno komisijo univerze imenuje rektor, na predlog Študentskega sveta Univerze v Mariboru ali študentskih svetov članic ali 20 študentov.

Predloge je potrebno dostaviti do 25. 4. 2019 do 12. ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, v zaprti kuverti, s pripisom “NE ODPIRAJ! Predlog za predsednika Študentske volilne komisije UM”.

Priloge: