Rektor Univerze v Mariboru za prorektorico za študentska vprašanja Univerze v Mariboru imenoval Tejo Štrukelj za mandatno dobo dveh let, in sicer od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Rektor je na podlagi poziva Študentskega sveta Univerze v Mariboru v mesecu novembru 2019 izdal Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru Po predhodnem pozitivnem mnenju Senata Univerze v Mariboru, za prorektorico za študentska vprašaja imenoval Tejo Štrukelj.

Teja Štrukelj je v študentskem predstavništvu je aktivna že od samega začetka študija. Najprej je aktivno delovala v Študentskem svetu fakultete, nato je od oktobra 2018 do decembra 2019 opravljala funkcijo Prodekanice za študentska vprašanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Trenutno je aktivna kot članica Senata Univerze v Mariboru in različnih komisij, ki delujejo na univerzitetni ravni. Zase pravi, da je motivirana in zanesljiva oseba. Zaveda se, da prave poti v življenju niso vedno najlažje, zato se je treba vsakega izziva v življenju lotiti hrabro in preudarno.

Kakšno vlogo ima prorektor za študentska vprašanja?

Prorektor za študentska vprašanja je funkcija, ki ima dvojno vlogo. V prvi vrsti mora prorektor študent predsedovati Študentskemu svetu Univerze v Mariboru in je odgovoren za sklicevanje ter vodenje sej študentskega sveta. Prav tako nadzoruje in koordinira program dela študentskega sveta, skupaj s predsedniki stalnih delovnih komisij, ki skrbijo, da se različne aktivnosti izvajajo skozi celotno študijsko leto. Vodi tudi kolegij prodekanov za študentska vprašanja, enomesečna srečanja, namen katerih je, da se študentski predstavniki seznanijo s projekti in izzivi, s katerimi se srečujejo njihovi kolegi na drugih fakultetah. Skupaj iščejo rešitve za nastale težave ali pripravijo predloge v zvezi z izvedbo projektov. Naziv prorektor pa pomeni tudi, da je študent član ožjega vodstva univerze – del kolegija rektorja – in tako tudi na tem nivoju zastopa interese vseh študentov Univerze v Mariboru. Tak sistem študentskega predstavništva je nekaj posebnega, na ljubljanski univerzi recimo predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani po funkciji ni član ožjega vodstva Univerze.

To za nas, kot študente Univerze v Mariboru pomeni, da smo močno vključeni v soupravljanje univerze, da ima naš glas veliko moč in s tem imamo tudi ogromno odgovornost. Tako moramo biti vedno pripravljeni na argumentirano diskusijo, znati vztrajati, ko se borimo za pozitivne spremembe in znati včasih tudi sklepati kompromise.