Izdan je bil sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru. Nadomestne volitve za člana ŠSUM potekajo za:

Člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM:

  • Fakultete za logistiko UM.

Za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru in namestnika člana Študentskega sveta Univerze lahko kandidira vsak študent posamezne članice, ki ima status študenta Univerze v Mariboru.

Posamezen kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa (OBR. ŠT. 1) skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 31. 8. 2020, do 12. ure (datum in ura dospetja kandidatur), v zaprti kuverti v tajništvu članice, kjer kandidat kandidira, oz. v pisarni za sprejem pošte. Obrazec mora biti lastnoročno podpisan in čitljivo izpolnjen z velikimi tiskanimi črkami.

Kandidatura za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira, s pripisom: »Kandidatura za člana ŠS UM (navedba imena članice) – ne odpiraj!«.

Študentski svet Fakultete za logistiko se sestane ter izvoli člana Študentskega sveta UM v času od 14. 9. 2020 do 25. 9. 2020 do 13. ure. Izvoljen je kandidat, ki prejme večino glasov vseh članov študentskega sveta članice.

Novoizvoljenemu članu poteče mandatna doba z dnem, ko bi potekel mandat predstavniku namesto katerega je bil izvoljen, tj. 30. 6. 2020 oz. z dnem konstituiranja novo izvoljenega Študentskega sveta UM.

Priloge:

Sklep o razpisu nadomestnih volitev v ŠS UM (29.7. 2020)

OBR. ŠT. 1 – Obrazec kandidature za člana ŠS UM