Univerza v Mariboru vas vabi, da na Odbor za šport Univerze v Mariboru naslovite vloge za sofinanciranje stroškov študentov za udeležbo na državnih, meddržavnih oz. meduniverzitetnih tekmovanjih in prvenstvih, na katerih boste zastopali Univerzo v Mariboru.

Univerza v Mariboru bo sofinancirala stroške udeležb na državnih in mednarodnih (med)univerzitetnih, tekmovanjih in prvenstvih študentom Univerze v Mariboru, ki imajo veljaven status študenta v času prijave in izvedbe tekmovanja ter so vpisani v študijski program, ki ga izvaja Univerza v Mariboru.

Tekmovanja, ki jih bo sofinancirala Univerza v Mariboru, morajo biti izvedena v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Prijavitelj lahko odda vlogo za sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih, in sicer športnik posameznik je upravičen do sofinanciranja v višini do 30 % predvidenih stroškov, vendar ne več kot 500,00 EUR.

Prijavitelji morajo kot obvezni sestavni del predloga navesti:

  • podatek o udeležbi na športnem tekmovanju (najava, vabilo, opis),
  • podrobno in realno finančno konstrukcijo,
  • v primeru prijave ekipe priložiti seznam vseh članov ekipe z ID številkami pri študentih, ki so študenti UM.

Predloge za sofinanciranje stroškov posredujte na naslov elektronske pošte: miha.pauko@um.si najkasneje do 31. 8. 2019 ali na naslov Univerza v Mariboru, Odbor za šport, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Vloga za sofinanciranje – šport – NE ODPIRAJ!«.

Po pregledu vloge bo na osnovi višine zaprošenih sredstev za sofinanciranje in razpoložljivih sredstev Odbor za šport Univerze v Mariboru odločil v kolikšni višini se lahko aktivnosti sofinancirajo.

Prijavitelji bodo o odločitvi glede sofinanciranja obveščeni najkasneje do 27. 9. 2019. Izbrani študenti bodo pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju.

Priloge: