Na podlagi sklepa 2, ki ga je Odbor za šport Univerze v Mariboru sprejel na 1. korespondenčni seji, sklicani 12. marca 2020, pozivamo študente, da na Odbor za šport Univerze v Mariboru naslovijo vloge za sofinanciranje stroškov študentov posameznikov za udeležbo na državnih, meddržavnih oz. meduniverzitetnih tekmovanjih in prvenstvih, na katerih bodo predstavljali Univerzo v Mariboru.

Po pregledu vloge bo na osnovi višine zaprošenih sredstev za sofinanciranje, razpoložljivih sredstev in izkazanih stroškov ter ob upoštevanju razpisnih pogojev, Odbor za šport Univerze v Mariboru odločil. Univerza v Mariboru bo po tem pozivu sofinancirala udeležbo študentov na tekmovanjih, ki bodo izvedena v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Pogoji

Univerza v Mariboru bo sofinancirala stroške udeležb na državnih in mednarodnih (med)univerzitetnih, tekmovanjih in prvenstvih študentom posameznikov Univerze v Mariboru (v nadaljevanju prijavitelj), ki imajo veljaven status študenta v času prijave in izvedbe tekmovanja ter so vpisani v študijski program, ki ga izvaja Univerza v Mariboru. Prijavitelj ne sme biti v rednem delovnem razmerju.

Ekipe, ki bodo zastopale Univerzo v Mariboru na državnih in mednarodnih (med)univerzitetnih tekmovanjih, ne oddajo vloge na poziv Odbora za šport Univerze v Mariboru.

Udeleženci posamezniki ali ekipe, ki so direktno ali posredno sofinancirani s strani Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA) ali Univerzitetne športne zveze Maribor (UŠZM), ne oddajo vloge za sofinanciranje, vezane na ta poziv, Odbor za šport Univerze v Mariboru pridobi informacije o udeleženih študentih Univerze v Mariboru od SUSA oz. UŠZM ter določi višino sofinanciranja, Univerza v Mariboru plačilo izvede SUSA oz. ŠZUM, slednja pa udeležene študente obvestita o tem, v kolikšnem znesku bodo morali zagotoviti lastna sredstva za udeležbo.

Prijavitelj odda vlogo za sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih, in jo naslovi na Odbor za šport Univerze v Mariboru.

Prijavitelj je upravičen do sofinanciranja v višini do 30 % izkazanih stroškov, vendar ne več kot 500,00 EUR.

Prijavitelj mora kot obvezni sestavni del svoje vloge priložiti:

  • dokazila o udeležbi na športnem tekmovanju (najava, vabilo, opis),
  • podrobno in realno finančno konstrukcijo,
  • opis dosedanjih športnih dosežkov in opredelitev pomena udeležbe na prijavljenem športnem tekmovanju.

Rok in način oddaje vloge

Prijavitelje pozivamo, da predloge za sofinanciranje stroškov posredujejo na naslov Univerza v Mariboru, Odbor za šport, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Vloga za sofinanciranje – šport – NE ODPIRAJ!« Upoštevane bodo vse vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 6. 5. 2020 do 12. ure, vloge poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče rektorata prispele do 6. 5. 2020 do 12. ure, ter osebno oddane vloge, ki bodo oddane v vložišču rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor do 6. 5. 2020 do 12. ure.

Informiranje prijaviteljev

Odbor za šport Univerze v Mariboru bo s sklepom odločil o dodelitvi sredstev. Prijavitelji bodo o odločitvi glede sofinanciranja obveščeni najkasneje do 12. 6. 2020. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Zoper odločitev Odbora za šport pritožba ni mogoča.

Priloge: