Študenti in študentke Univerze v Mariboru so kandidirali za nagrade Univerze v Mariboru. Namen poziva je bil med študenti Univerze v Mariboru prepoznati tiste študente, ki so aktivni na športnem, kulturnem, inovacijskem, širšem obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva. Izmed priseplih vlog je Študentski svet izbral najboljše študente, ki so bili predlagani za prejem nagrad Univerze v Mariboru.

Študentski svet Univerze v Mariboru je v mesecu marcu izdal Poziv za kandidiranje za nagrade Univerze v Mariboru.

Študenti so lahko kandidirali za naslednje nagrade:

 • Nagradi Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM: Znak Leona Štuklja in Plaketa Leona Štuklja.
 • Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM.
 • Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM.
 • Listino za naj prostovoljca študenta UM.
 • Listino za prispevek k inovacijski dejavnosti študentov UM.

Nagrade se vsako leto podeljujejo študentom I., II. in III. bolonjske stopnje. Študenti lahko kandidirajo za nagrado tako, da v razpisanem roku oddajo vlogo, ki izkazuje vsebinsko skladnost z zahtevanimi merili določenimi v pozivu h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru, študentom, ki upravičuje kandidiranje za eno izmed nagrad Univerze v Mariboru.

Kandidati so imeli možnost kandidiranja tako, da so vložili svojo vlogo na predpisanem obrazcu, ki je bil priloga pozivu, ter vlogi priložili dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje meril. Kakšna so merila za kandidiranje na nagrade Univerze v Mariboru, si lahko prebereš v pozivu, ki je dodan v prilogi.

Za nagrade ne morejo kandidirati posamezniki, ki v času postopka podeljevanja nagrad opravljajo funkcijo: prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, sekretarja Študentskega sveta Univerze v Mariboru, prodekana za študentska vprašanja članice Univerze v Mariboru, oziroma člana organa ali komisije, ki predlaga, ali odloča o podelitvi nagrad.

Znani so predlogi za nagrade študentom:

Študentski svet Univerze v Mariboru je vse prispele kandidature obravnaval na svoji seji, dne 17. 4. 2024. Na poziv je prispelo skupno 8 vlog, za 4 od 6 razpisanih nagrad.

Člani študentskega sveta so vse prispele vloge temeljito pregledali in na podlagi glasovanja o kandidatih odločili, da so za nagrade predlagani naslednji študenti:

 • za Znak Leona Štuklja: Enej Marinič.
 • za Plaketo Leona Štuklja: ni bilo prijave.
 • za Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM: Matej Makoter Rožmarin.
 • za Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM: Vanja Kolanovič.
 • za Listino za naj prostovoljca študenta UM: Klemen Tršinar.
 • za Listino za prispevek k inovacijski dejavnosti študentov UM: ni bilo prijave.

Vsi kandidati za nagrade so izkazali izjemne dosežke na svojih področjih, vendar se za vsako od nagrad lahko poda zgolj po 1 predlog.

Vsem študentom, ki ste izkazali pogum za prijavo in izjemne dosežke se za vašo vlogo in udejstvovanje v obštudijskih dejavnostih zahvaljujemo in izrekamo čestitke.

Predloge za nagrade je Študentski svet posredoval Komisiji za podelitev naslovov, priznanj in
nagrad Univerze v Mariboru, ki nato posreduje predloge za katere bo sprejela pozitivno mnenje, Senatu Univerze v Mariboru, ki odloči o podelitvi naslovov, priznanj in nagrad. O prejemu nagrade bodo kandidati obveščeni v naslednjih mesecih.