​Univerza v Mariboru je objavila Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru za študijsko leto 2021/22.

Študentu doktorskega študija, ki bo izbran za sofinanciranje po tem razpisu, se odobrijo sredstva za kritje stroškov šolnine za letnik študija, v katerega je vpisan v študijskem letu 2021/2022.

Posameznim doktorskim študentom, ki bodo po kriterijih za izbiro na tem razpisu ocenjeni kot skupno najboljši, se bodo sredstva za kritje stroškov šolnine odobrila za vse letnike do konca doktorskega študija, in sicer ob pogoju, da bodo v času svojega študija izpolnjevali pogoje za sofinanciranje in bodo za sofinanciranje zagotovljena namenska finančna sredstva proračuna Republike Slovenije.

Vzporedni študij se ne sofinancira.

Sofinanciranje se lahko odobri prijavitelju, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • v študijskem letu 2021/2022 je vpisan v 1., 2., 3. ali 4. letnik doktorskega študija in je med študijem redno napredoval v višji letnik;
  • še nima pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih 3. stopnje;
  • nima oz. še nikoli ni imel sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti iz javnih sredstev, in sicer ne glede na to, na kateri instituciji je študiral in ne glede na to, ali je doktorski študij zaključil;
  • ima izbranega mentorja in
  • po merilih za ocenjevanje ustreznosti doktorskega kandidata zbere skupaj najmanj 21 točk.

Prijavitelji morajo prijavo dostaviti ne glede na vrsto prenosa pošiljke do vključno 24. 9. 2021 do 12. ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Prijave morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU – študijsko leto 2021/2022« ter na ovojnico zapisati ime, priimek in naslov prijavitelja (glejte Navodila za pripravo prijave).

Kot pravočasne štejejo prijave, ki bodo v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor prispele do izteka navedenega roka, in sicer ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne in nepravilno označene prijave ter prijave, ki ne bodo vsebovale dokumentov, bodo s sklepom zavržene.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do 20. 9. 2021 dobijo s posredovanjem svojih vprašanj na elektronski naslov: poststudy@um.si.

Več informacij tukaj!