Študenti, ki imajo naziv posebnega statusa se srečujejo s posebnimi razmerami ali obremenitvami, ki ovirajo njihovo povsem uspešno ter efektivno vključevanje in sodelovanje v študijskem procesu. Status jim omogoča prilagoditve pri študiju in opravljanju študijskih obveznosti.

Univerza v Mariboru želi ustvarjati pogoje za kakovosten in enakovreden študij za vse študente. Tako se trudi prilagoditi študij tudi študentom s posebnim statusom, ki zaprosijo za dodelitev slednjega.

V nasprotju z ostalimi študenti se študenti s posebnim statusom srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo oz. ovirajo njihovo učinkovito in polno vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so študenti s tem statusom tako upravičeni do prilagoditve za izobraževanje.

Status študenta s posebnim statusom se lahko dodeli študentom, ki vlogi za pridobitev priložijo še ustrezna dokazila glede na to, za katere vrste poseben status prosijo. Pri tem lahko prosijo za pridobivanje statusa:

  • študenti vrhunski športniki,
  • študenti priznani umetniki,
  • dolgotrajno bolni študenti,
  • študenti invalidi,
  • študenti funkcionarji,
  • drugi študenti.

Študent vloži vlogo praviloma ob vpisu v prvi letnik, višji letnik ali absolventsko leto, in sicer v referat, ki je pristojen za študente. Za dodelitev posebnega statusa lahko zaprosijo študenti/-tke na vseh treh stopnjah študija. O sami vlogi kasneje odloča komisija članica, ki je pristojna za študijske zadeve, ki sprejme sklep, s katerim se lahko študentu zaprošeni status dodeli ali pa ne. V sklepu se navede tudi obdobje za katero se študentu status dodeli, kasneje se lahko tudi podaljša.

Status je namenjen izboljšanju področja izobraževanja tudi tistim študentom, ki se zaradi raznolikih razlogov ne morejo normalno vključevati v študijski proces.

Na tak način Univerza v Mariboru pristopa k izboljšanju šolanja vsem študentom, ki zaradi določenih obveznosti in ostalih ovir, ne morejo njihove pozornosti v celoti posvetiti študijskemu procesu.

Seznam kontaktnih oseb na Univerzi v Mariboru za pomoč in informacije študentom s posebnim statusom lahko najdete na povezavi https://moja.um.si/student/Strani/posebni-status.aspx