Subscribe Now

Trending News

Volitve

Nadomestne volitve v ŠS UM

Izdan je bil sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru. Nadomestne volitve za člane ŠSUM potekajo za: člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Ekonomsko-poslovne fakultete; Fakultete za energetiko; Filozofske fakultete; Fakultete za zdravstvene vede; Fakultete za varnostne vede; Fakultete za logistiko; Študentskih domov UM. namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic…

Volitve

Volitve v študentske svete članic UM

V. d. prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, študentka Živa Ledinek, je skladno s Pravilnikom o delovanju in sestavi študentskih svetov razpisala volitve v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru. Študentje, ki želijo sodelovati pri sooblikovanju študijskega in obštudijskega procesa, lahko na začetku študijskega leta vložijo kandidaturo. Natančneje gre za razpis volitev v: študentske svete letnikov,…

Volitve

Volitve za člane Senata UM iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov UM

​​​​​​​​​​​​​​​Senat univerze je najvišji akademski in strokovni organ univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru,  kot predstavniki znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij, ki morajo biti enakopravno in ustrezno zastopana v Senatu s tem, da ima vsaka članica vsaj enega člana. V senat Študentski svet Univerze v Mariboru izvoli predstavnike, ki morajo imeti…

Volitve

Volitve predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru

Rektor Univerze v Mariboru je izdal sklep o razpisu volitev predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru. Upravni odbor je najvišji organ upravljanja univerze in ima 9 članov, en izmed njih je predstavnik študentov. Mandatna doba predstavnika študentov traja dve leti. Kandidate za člana imajo pravico predlagati študentski sveti članic univerze. Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandidata, sklep študentskega sveta članice univerze in veljavno…

Volitve

Volitve v Študentske svete članic in drugih članic UM

Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, študentka Maja Žibert, je skladno s Pravilnikom o delovanju in sestavi študentskih svetov razpisala volitve v Študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru. Študentje, ki želijo sodelovati pri sooblikovanju študijskega in obštudijskega procesa, lahko na začetku študijskega leta vložijo kandidaturo. Natančneje gre za razpis volitev v: študentske svete letnikov, študentske svete absolventov,…

Volitve

Nadomestne volitve v ŠSUM

Izdan je bil sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru. Nadomestne volitve za člane ŠSUM potekajo za: člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Filozofska fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Fakultete za varnostne vede, Fakultete za strojništvo, Študentih domov. Za člana Študentskega sveta Univerze v…

Volitve

Nadomestne volitve v komisije Senata UM in ostale komisije UM

Zaradi prenehanja statusa študenta in odstopnih izjav nekaterih članov komisij mora Študentski svet Univerze v Mariboru imenovati nove člane v komisije Senata Univerze v Mariboru in ostale komisije Univerze v Mariboru: 1 študenta za člana Komisije za podiplomski študij Senata UM 2 študenta za člana Komisije za dodiplomski študij Senata UM 2 študenta za člana Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje…

Volitve

Nadomestne volitve predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru

Zaradi odstopne izjave enega člana in izgube statusa študenta treh članov Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov rektor Univerza v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, izdaja Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru. Kandidacijski postopek za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov se prične z dnem objave tega razpisa in se zaključi…

WordPress Theme built by Shufflehound. Študentski svet Univerze v Mariboru